Đánh giá tính bền vững của dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng ở Việt Nam”

18/12/2009

AGROINFO - Ngày 17-12-2009 tại Hà Nội, Quỹ dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đã tổ chức “Hội thảo về tính bền vững của dự án “nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng ở Việt Nam”...

AGROINFO và RUDEC đã thay mặt IPSARD tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng.

Hội thảo được sự tham gia ý kiến từ nhiều bên liên quan. Ảnh KG

Hội thảo được tổ chức với các mục tiêu chính là:

Chia sẻ kinh nghiệm của Chương trình Thư viện toàn cầu về tính bền vững cung cấp dịch vụ Internet cho các thư viện công cộng.

Chia sẻ những kinh nghiệm trong nước và quốc tế về nâng cao khả năng thu hút sử dụgn hiệu quả máy tính, truy cập Internet công cộng, đặc biệt là cho người dân khu vực nông thôn. Trong đó tập trung thảo luận những vấn đề: Cơ chế, chính sách của Nhà nước, vai trò, trách nhiệm và những mối quan tâm của các bên liên quan, bài học từ các mô hình dự án đã triển khai...

TS Vũ Trọng Bình thay mặt nhóm nghiên cứu IPSARD trình bày tham luận

Thảo luận về thành công và hạn chế của mô hình thí điểm, từ đó đề xuất những nội dung và giải pháp nhằm phat triển bền vững dự án, góp phần làm đầu vào cho việc xây dựng đề xuất dự án mở rộng với mục tiêu tác động là thư viện công cộng và bưu điện văn hóa xã.

Nghiên cứu của IPSARD đánh giá sâu sắc thực tiễn nhu cầu thông tin cho quá trình phát triển nông thôn.

Nhóm chuyên gia của IPSARD gồm: Tiến sĩ Vũ Trọng Bình và Thạc sĩ Phạm Hoàng Ngân đã có bài trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá về “Nhu cầu thông tin trong phát triển nông thôn Việt Nam”.

...Nhận được sự quan tâm của các đại biểu tham dự

Nghiên cứu của IPSARD đã đánh giá thực trạng nhu cầu thông tin, truyền thông của khu vực nông thôn, chỉ ra những đặc điểm, những khó khăn thách thức... Từ đó IPSARD nêu ra những giải pháp để phát triển thông tin, truyền thông ở nông thôn, phục vụ cho mục tiêu phát triển nông thôn, nâng cao đời sống của cư dân nông thôn...

HG (AGROINFO)


Tin khác