Sơ kết hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết về "tam nông"

22/06/2010

AGROINFO - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì việc sơ kết đánh giá kết quả 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Tại Công văn số 4031/VPCP-KTN, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì việc sơ kết, đánh giá kết quả hai năm triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Thực hiện Nghị quyết này, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 24/2008/NQ-CP ngày 28-10-2008, với mục tiêu cơ bản của tổng thể Chương trình "tam nông" của Chính phủ là hướng tới mục tiêu nâng cao thu nhập của dân cư nông thôn tăng hơn 2,5 lần. Ðồng thời, xây dựng nông thôn mới bền vững, văn minh, giàu đẹp, bảo vệ môi trường sinh thái, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc. Tuy nhiên, theo đánh giá của Phó Thủ tướng, nhiều chương trình, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt nhưng lại chậm được hướng dẫn và tổ chức triển khai ở các bộ, ngành; thậm chí có một số chương trình, đề án chưa trình theo đúng kế hoạch được giao.

Ðầu năm 2010, Thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ các chương trình, đề án đã được Thủ tướng cho ý kiến và cả các chương trình, đề án chưa trình theo nhiệm vụ được giao năm qua. Thời gian trình là ngay trong quý I năm nay. Ngoài ra, Chính phủ cũng đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho nông dân, nông thôn phát triển, như Quyết định 497/QÐ-TTg ban hành ngày 17-4-2009 nhằm hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn, với tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất đến ngày 31-12-2009 đạt hơn 776 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng lưu ý, nội dung báo cáo phải đánh giá toàn diện tình hình triển khai Nghị quyết, kết quả sản xuất nông nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần của nông dân và xây dựng nông thôn mới trên phạm vi cả nước.

Theo đánh giá của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, nhiều chương trình, đề án đã được Chính phủ, Thủ tướng phê duyệt nhưng lại bị chậm được hướng dẫn và tổ chức triển khai ở các Bộ, ngành; thậm chí có một số chương trình, đề án chưa trình theo đúng kế hoạch được giao.

Bởi vậy, đầu năm 2010, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng đã yêu cầu các Bộ, ngành khẩn trương hoàn thành, trình Thủ tướng Chính phủ các Chương trình, đề án đã được Thủ tướng cho ý kiến và cả các chương trình, đề án chưa trình theo nhiệm vụ được giao năm qua. Thời gian trình là ngay trong quý I/2010.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đã xây dựng, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện cho nông dân, nông thôn phát triển, như Quyết định 497/QĐ-TTG ban hành ngày 17/4/2009 nhằm hỗ trợ lãi suất vốn vay mua máy móc thiết bị, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp và vật liệu xây dựng nhà ở nông thôn.

Theo báo cáo đánh giá tổng hợp của Bộ Công Thương, trong khoảng thời gian ngắn (8 tháng) kể từ khi ban hành đến khi được sửa đổi, việc hỗ trợ lãi suất cho vay theo Quyết định 497 đã hỗ trợ được đúng đối tượng, đặc biệt là các hộ gia đình và cá nhân ở khu vực nông thôn, góp phần thực hiện mục tiêu ngăn chặn suy giảm và thúc đẩy sản xuất trong nước phát triển, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất trong nước vượt qua khó khăn trong giai đoạn khủng hoảng.

Số liệu chính thức từ Ngân hàng Nhà nước cho biết, tổng dư nợ cho vay hỗ trợ lãi suất theo Quyết định 497 đến ngày 31/12/2009 đạt trên 776 tỷ đồng.


Lê Huê (Theo Báo Sài Gòn giải phóng online)

Tin khác