Phát triển kinh tế hợp tác gắn với xây dựng nông thôn mới

04/06/2012

Theo ông Đỗ Văn Thuận, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, nhằm phát triển kinh tế hợp tác gắn với xây dựng nông thôn mới hiện đại, văn minh, tỉnh đang khắc phục các hạn chế, phát huy và nhân rộng bài học kinh nghiệm từ các hợp tác xã điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi.

Trước mắt, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang tập trung củng cố các hợp tác xã hoạt động yếu kém, hỗ trợ các đơn vị khắc phục hạn chế về bộ máy quản lý, phương thức hoạt động; xây dựng phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tiềm lực từng hợp tác xã và nhu cầu thị trường. Đối với những hợp tác xã quá yếu, mạnh dạn giải thể hoặc tái cấu trúc lại. Bên cạnh đó, Liên minh cũng tăng cường công tác tư vấn, hướng dẫn hợp tác xã hoạt động đúng Luật Hợp tác xã, giúp các đơn vị trong những lĩnh vực: đào tạo cán bộ, đăng ký và giữ vững thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa, tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm, vốn liếng mở rộng sản xuất...
Việc xây dựng các hợp tác xã mới được hướng vào lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn, công nghiệp, thương mại dịch vụ và thủy sản; chú trọng gắn hình thành hợp tác xã mới với liên kết “4 nhà” nhằm giải quyết đầu ra cho nông sản hàng hóa, sản phẩm làng nghề, dịch vụ nông thôn, giúp nông hộ, xã viên hưởng lợi lớn từ kinh tế tập thể, hướng bà con đi lên sản xuất lớn.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang cũng phối hợp với các ngành hữu quan khuyến khích mạng lưới các hợp tác xã và tổ hợp tác nghiên cứu ứng dụng những tiến bộ khoa học công nghệ mới trong quản lý, sản xuất nhằm đạt hiệu quả cao, lợi nhuận khá, tăng năng suất và sản lượng, khẳng định chất lượng sản phẩm tiêu dùng và xuất khẩu...
Theo ông Đỗ Văn Thuận, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang, toàn tỉnh đã thành lập được 1 Liên hiệp hợp tác xã, 104 hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân hoạt động trên 8 lĩnh vực kinh tế chủ lực của địa phương: nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, xây dựng, vận tải, quỹ tín dụng nhân dân, y tế và 1.687 tổ hợp tác. Mạng lưới kinh tế tập thể đã thu hút gần 51.000 xã viên, tạo việc làm cho trên 2,5 vạn lao động, trong đó có 1,5 vạn lao động thường xuyên. Qua phân loại, số hợp tác xã khá, giỏi đạt 86,81%; trung bình 10,99%; số yếu kém chỉ chiếm 2,2%.
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Tiền Giang phấn đấu đến năm 2015 có ít nhất 15 – 20 mô hình hợp tác xã vững mạnh toàn diện và điển hình tiên tiến, 90% hợp tác xã làm ăn có lãi, số hợp tác xã khá giỏi chiếm trên 80% và không còn hợp tác xã yếu kém./.
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=525542


Tin khác