Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất muối ở Việt Nam

01/01/2010

Lê Thế Hoàng

Tên đề tài: Nghiên cứu tác động của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất muối ở Việt Nam
CSĐT: TS. Lê Thế Hoàng
1. Mục tiêu đề tài:
* Mục tiêu chung: Đánh giá được tác động tích cực và tiêu cực của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất muối ở Việt Nam.
* Mục tiêu cụ thể
- Làm rõ cơ sở khoa học của chính sách hỗ trợ phát triển ngành muối
- Đánh giá thực trạng tác động của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất muối ở Việt Nam thời gian qua
- Đề xuất hướng hoàn thiện, bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất muối ở Việt Nam
2. Phương pháp nghiên cứu:
2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu
- Miền Bắc : bao gồm các tỉnh: Nam Định (huyện Hải Hậu, Giao Thuỷ), Thanh Hoá (Hậu Lộc), Nghệ An (huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu)
- Miền Trung: bao gồm cac tỉnh: Ninh Thuân (huyện Ninh Phước, Cà Ná), Khánh Hoà (huyện Dĩnh Khánh, Hòn Khói)
- Nam Bộ: Bạc Liêu (Miền Tây), Bến Tre (Ba Tri, Bình Đại)
2.2. Phương pháp thu thập thông tin
* Thu thập thông tin thứ cấp, bao gồm: Số liệu thông tin của các cơ quan chính phủ (Bộ ngành), địa phương, các công trình nghiên cứu có liên quan (đề tài, dự án), kỹ yếu các cuộc hội thảo và các tài liệu có liên quan khác (văn bản pháp quy: Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định)
* Thụ thập thông tin sơ cấp qua khảo sát thực địa
Số liệu thông tin sơ cấp là số liệu, thông tin thông qua khảo sát thực địa trên các địa bàn chọn nghiên cứu
* Sử dụng phương pháp nghiên cứu PRA
2.3. Sử dụng phương pháp phân tích thông kế kinh tế
Sử dụng phương pháp phân tích thống kế kinh tế nhằm tổng hợp, phân tích các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, phân tích động thái, phân tích các yếu tố ảnh hưởng, so sánh mô hình sản xuất, so sánh tác động của chính sách trước và sau khi thực hiện chính sách, so sánh thực trạng và tình trạng, phân tích luận cứ khoa học đề xuất chính sách...vv...
2.4. Sử dụng phương pháp chuyên gia chuyên khảo: Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, các nhà khoa học, tổ chức hội thảo về các nội dung nghiên cứu
2.5. Sử dụng phương pháp quy nạp: Nhằm tổng hợp so sánh lựa chọn mô hình, chính sách và luận giải về kết luận: "khoa học và thực tiễn của đề tài"
2.6. Phương pháp xử lý số liệu và phân tích
- Số liệu và thông tin điều tra sẽ được nhập vào và được xử lý trên phần mềm SPSS
- Công cụ chủ yếu của đề tài là phương pháp thống kê so sánh
- Sử dụng công cụ SWOT để phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội của cơ sở sản xuất muối (hộ diêm nghiệp, HTX sản xuất muối, doanh nghiệp)
3. Nội dung nghiên cứu chính:
- Nghiên cứu cơ sở khoa học (lý luận và thực tiễn) của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất muối
- Đánh giá thực trạng tác động của chính sách hỗ trợ phát Triển sản xuất muối ở Việt Nam thời gian qua
- Định hướng hoàn thiện, bổ sung chính sách hỗ trợ sản xuất muối ở Việt Nam
4. kết quả đạt được:
- Đề tài đã xây dựng cơ sở khoa học của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất muối ở Việt Nam, trong đó đã luận giải được vai trò và nhu cầu sản xuất muối ở một số nước trên thế giới, những nhân tố ảnh hưởng đến sản xuất muối....
- Đánh giá được thực trạng sản xuất muối về năng xuất, diện tích, sản lượng, về thực trạng sản xuất muối của diêm dân, về chế biến và tiêu thụ muối, về hiệu quả và thu nhập từ sản xuất muối của hộ diêm dân, của các cơ sở (doanh nghiệp) sản xuất muối công nghiêp...
- Đi sâu vào đánh giá tác động của chính sách đến phát triển sản xuất muối của hộ diêm dân và doanh nghiệp trong đó tập trung vào các chính sách: hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ khuyến diêm, hỗ trợ tín dụng, chính sách giá và tiêu thụ muối
- Đề xuất hoàn thiện, bổ sung các chính sách sau: cơ cấu lại sản xuất muối, hoàn thiện chính sách hỗ trợ xậy dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ xây dựng đồng muối, hỗ trợ tín dụng, chính sách giá và tiêu thụ, chính sách khoa học công nghệ và một số chính sách, giải pháp khác.
 
 

Tin khác