BAN ĐIỀU PHỐI NGÀNH HÀNG CÀ PHÊ ĐÃ CHÍNH THỨC ĐƯỢC THÀNH LẬP

31/07/2013

Ngày 30 tháng 7 năm 2013, theo đề nghị của Cục trưởng Cục Trồng trọt, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ra Quyết định số 1729/QĐ-BNN-TCCB thành lập Ban Điều phối Ngành hàng cà phê Việt Nam.

Trưởng ban điều phối là Thứ trưởng Lê Quốc Doanh. Các phó trưởng Ban là Cục trưởng Cục Trồng trọt và Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT. Các ủy viên của Ban điều phối có đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước (Vụ Kế hoạch, Vụ Hợp tác Quốc tế, Cục Chế biến, Thương mại Nông lâm thủy sản và Nghề muối); các tỉnh trồng cà phê chính (Đắc Lắc và Lâm Đồng); các doanh nghiệp trong nước; các doanh nghiệp nước ngoài; và người trồng cà phê. Dự kiến trong tháng 8/2013 cơ cấu tổ chức của Ban điều phối sẽ được hoàn thiện khi các đơn vị và các nhóm tác nhân cử đại diện tham gia và Ban điều phối sẽ chính thức ra mắt.

 
 
Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một ban Điều phối ngành hàng nông sản có sự tham gia đại diện của cả khối công và tư (đặc biệt là có đại diện của người trồng cà phê và các doanh nghiệp trong và ngoài nước), khẳng định sự ủng hộ và cam kết mạnh mẽ của ngành nông nghiệp trong việc tăng cường hợp tác công tư, nâng cao giá trị của nông sản Việt Nam. Đây cũng là một bước đổi mới đột phá về thể chế ngành hàng nông sản khi lần đầu tiên tất cả các tác nhân trong một ngành hàng đều có tiếng nói đại diện và công bằng trong việc quản lý và điều phối ngành cà phê để cùng ra quyết định và hành động vì ngành cà phê bền vững.
 
Ban điều phối ngành hàng cà phê được kỳ vọng sẽ phát huy hiệu quả và trở thành mô hình mẫu để xây dựng các Ban điều phối ngành hàng nông sản chủ lực khác của Việt Nam trong tương lai.
Nhiệm vụ của Ban điều phối
1. Nghiên cứu, đề xuất với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, kế hoạch phát triển ngành hàng cà phê Việt Nam theo hướng cạnh tranh cao, chất lượng an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả kinh tế, bền vững về xã hội và môi trường.
2. Giúp Bộ trưởng chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách, chiến lược, kế hoạch, chương trình phát triển ngành hàng cà phê, quy hoạch phát triển bền vững ngành cà phê cả nước theo Quyết định số 1987/QĐ/BNN-TT ngày 21/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành cà phê Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.
3. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng chỉ đạo, điều hoà, phối hợp hoạt động và nguồn lực của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong thực hiện các nhiệm vụ về quy hoạch sản xuất, chế biến, thương mại, tiêu thụ và kinh doanh cà phê theo quy định của pháp luật.
4. Cung cấp, chia sẻ thông tin, xúc tiến thương mại, xúc tiến hợp tác công - tư và nâng cao năng lực cho các đối tác trong ngành cà phê theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia Tổ chức Cà phê Thế giới theo phân công của Bộ trưởng.
 

 Nguồn: http://scp.ipsard.gov.vn/news/tID9623_BAN-DIeU-PHoI-NGaNH-HaNG-Ca-PHE-Da-CHiNH-THuC-DUoC-THaNH-LaP.html


Tin khác