THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

08/07/2019

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

 PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, đánh giá chính sách, xây dựng tập biểu thực trạng Hỗ trợ nông nghiệp trong nước và Trợ cấp xuất khẩu nông sản giai đoạn 2014-2017 và các chương trình cạnh tranh xuất khẩu giai đoạn 2017-2018 của Việt Nam đáp ứng yêu cầu của Tổ chức Thương mại Thế giới WTO  trong năm 2019”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các gói thầu dưới đây:

  • Gói thầu số 1: Chuyên gia rà soát chính sách về hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
  • Gói thầu số 2: Chuyên gia đánh giá thực trạng về Hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
  • Gói thầu số 3: Chuyên gia xây dựng tập biểu Hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
  • Gói thầu số 4: Chuyên gia viết báo cáo về Hỗ trợ nông nghiệp trong nước và trợ cấp xuất khẩu nông sản (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
  • Gói thầu số 5: Chuyên gia thu thập và phân tích thông tin về cạnh tranh xuất khẩu (Phụ lục 5 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
  • Gói thầu số 6: Chuyên gia Xây dựng tài liệu hướng dẫn thu thập thông tin và báo cáo về cạnh tranh xuất khẩu (Phụ lục 6 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 17h ngày 19/07/2019 và được dán phong bì niêm phong.

Chi tiết xem file đính kèm

 


Tin khác