Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

30/10/2019

Thông báo kết quả kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển

Ngày 29/10/2019, Ban Kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển - Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn đã họp kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng nghiên cứu viên và chuyên viên, đồng thời đối chiếu toàn bộ hồ sơ dự tuyển.

Sau khi xem xét kết quả, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2019 thống nhất công nhận danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự kỳ xét tuyển viên chức năm 2019, như sau:

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Vị trí tuyển dụng

Đánh giá hồ sơ

Chức danh Chuyên viên

1

Bùi Thị Minh Dung

19/10/1983

Chuyên viên Hợp tác quốc tế
phòng Khoa học và HTQT

Đạt

2

Phạm Thanh Huyền

27/10/1989

Chuyên viên Hành chính
phòng Tổ chức, Hành chính

Đạt

3

Trần Thị Lệ Thúy

12/8/1975

Chuyên viên Tổng hợp
Trung tâm Tư vấn Chính sách NN

Đạt

Chức danh Nghiên cứu viên

4

Nguyễn Mạnh Cường

06/01/1981

Nghiên cứu viên
Trung tâm Phát triển nông thôn

Đạt

5

Nguyễn Việt Hưng

07/4/1990

Nghiên cứu viên
Bộ môn NC Thị trường và Ngành hàng

Đạt

6

Nguyễn Thị Thủy

03/02/1986

Nghiên cứu viên
Bộ môn NC Chính sách và Chiến lược

Đạt

7

Tạ Thu Trang

31/7/1985

Nghiên cứu viên
Trung tâm Thông tin PTNNNT

Đạt

Thông báo này được công khai trên website: ipsard.gov.vn và niêm yết tại bảng tin của Viện (số 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội), đồng thời gửi trực tiếp đến từng thí sinh.

Chi tiết xem tại đây./.

IPSARD


Tin khác