Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch trái cây sang thị trường Trung Quốc

03/01/2022

TS. Nguyễn Anh Phong

Tên đề tài: Nghiên cứu, đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch trái cây sang thị trường Trung Quốc

Cấp quản lý: Bộ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Anh Phong

Danh sách các thành viên chính: ThS. Vũ Huy Phúc; TS. Nguyễn Trung Kiên; TS. Cấn Văn Toàn; TS. Trần Thị Kiều Vân; TS. Nguyễn Thị Tấn Lộc; ThS. Lê Ngọc Minh; ThS. Trần Thị Thanh Nhàn; ThS. Phạm Thị Thu Hà; ThS. Vũ Xuân Thành

Cơ quan chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu chung:
Đánh giá được thực trạng chính sách và giải pháp xuất khẩu trái cây chính ngạch của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc;
Đề xuất được cơ chế chính sách và giải pháp để duy trì vị thế và đẩy mạnh xuất khẩu trái cây chính ngạch, bền vững vào thị trường Trung Quốc.
 Mục tiêu cụ thể: 
- Đánh giá được tổng quan về nhập khẩu trái cây của Trung Quốc giai đoạn 2010-2020
- Đánh giá được thực trạng chính sách, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu chính ngạch trái cây sang thị trường Trung Quốc trong thời gian qua;
- Đánh giá được thực trạng các chuỗi sản xuất, xuất khẩu trái cây chính ngạch của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc gồm: Chủng loại sản phẩm, quy mô, phương thức, và các thủ tục cần thực hiện để xuất khẩu chính ngạch; 
- Phân tích được năng lực cạnh tranh của trái cây Việt Nam tại thị trường Trung Quốc so với sản phẩm nhập khẩu từ các đối thủ cạnh tranh khác và sản phẩm sản xuất tại Trung Quốc;
- Rà soát được đầy đủ các quy định, thủ tục, yêu cầu của chính sách nhập khẩu chính ngạch của Trung Quốc đối với một số sản phẩm trái cây xuất khẩu chủ lực từ Việt Nam;
- Phân tích được những hạn chế, bất cập của sản phẩm trái cây Việt Nam so với tiêu chuẩn, yêu cầu, quy định nhập khẩu vào Trung Quốc và so với các đối thủ cạnh tranh chính;
- Đề xuất được chính sách giải pháp để duy trì vị thế và đẩy mạnh xuất khẩu trái cây chính ngạch vào thị trường Trung Quốc.

Kinh phí thực hiện: 2.000 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 2020 - 2021

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã làm rõ thực trạng xuất khẩu trái cây Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, tổng quan chính sách áp dụng cho nhập khẩu chính ngạch trái cây của Trung Quốc và các giải pháp của Việt Nam trong xuất khẩu trái cây chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Những kết quả nghiên cứu mới, có đóng góp quan trọng phục vụ cho việc xây dựng chính sách và giải pháp mới cho hoạt động xuất khẩu trái cây sang thị trường Trung Quốc


Tin khác