Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam, Mã số CTDT.04.16/16-20

31/12/2018

TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Tên đề tài: Nghiên cứu chính sách đặc thù phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam, Mã số CTDT.04.16/16-20

Cấp quản lý: Cấp Quốc gia

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Đỗ Anh Tuấn

Danh sách thành viên chính tham gia đề tài: Ths Trương Thị Thu Trang; PGS TS Lê Ngọc Thắng; Ths Nguyễn Thị Thủy; Ths Phạm Văn Trung; PGS TS Bùi Xuân Hoàn; Ths Nguyễn Lệ Hoa; Ths Triệu Văn Bình; CN Bế Thị Hồng Vân; KS Trần Thị Hiền

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Thời gian thực hiện: 2016 -2018

Kinh phí thực hiện: 1.770 triệu đồng

Mục tiêu tổng thể: Nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù phát triển kinh tế xã hội bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới Việt Nam
Nội dung nghiên cứu:
- Cơ sở lý luận về chính sách đặc thù phát triển KT-XH bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới
- Đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về chính sách nói chung, chính sách đặc thù phát triển KT-XH vùng DTTS và bài học kinh nghiệm về chính sách đặc thù của một số quốc gia trong khu vực về phát triển kinh tế xã hội vùng DTTS khu vực biên giới
- Đánh giá thực trạng chính sách đặc thù phát triển KT-XH bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới của Việt Nam từ năm 2986-2015
- Đánh giá sâu một số nội dung trong chính sách phát triển KT-XH bảo đảm an ninh quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới của Việt Nam với Lào, Campuchia và Trung Quốc
- Đánh giá nhận diện các đặc điểm đặc thù và những vấn đề  đặt ra cần quan tâm giải quyết liên quan đến phát triển KT-XH vùng DTTS khu vực biên giới
- Đánh giá nhận diện các vấn đề đặt ra yêu cầu cần phải bảo đảm an ninh quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới
- Kiến nghị, đề xuất cụ thể về chính sách đặc thù nhằm phát triển KT-XH bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới của Việt Nam

Kết quả thực hiện: Đề tài Chính sách cho đồng bào dân tộc là đề tài khó, đòi hỏi đánh giá tổng hợp trên lĩnh vực rộng. Chủ trì đề tài và nhóm nghiên cứu đã hoàn thành các sản phẩm nghiên cứu khoa học, đưa ra đánh giá thực trạng kinh tế, xã hội quốc phòng vùng dân tộc thiểu số khu vực biên giới của Việt Nam và đề xuất các giải pháp chính sách đặc thù cho khu vực này.
Đề tài đã cung cấp các thông tin cho Ủy ban dân tộc, Bộ Quốc phòng và các đơn vị liên quan về tình hình đánh giá các chính sách phát triển KT-XH bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới của Việt Nam; Nhận diện các đặc điểm đặc thù và những vấn đề đặt ra cần quan tâm giải quyết liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới; từ đó đề xuất các chính sách đặc thù phát triển KT-XH bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng DTTS khu vực biên giới của Việt Nam với Lào, Campuchia và Trung Quốc.

Cấp phê duyệt: Quyết định số 253/QĐ-UBDT ngày 6/5/2019 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc;

Ngày phê duyệt: Họp ngày 13/6/2019 tại Hà Nội; Kết quả ĐẠT


Tin khác