Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói và đề xuất chính sách, giải pháp phát triển nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn

06/10/2022

TS. Trương Thị Thu Trang

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số giám sát chương trình Hành động quốc gia Không còn nạn đói và đề xuất chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Thị Thu Trang

Các cá nhân tham gia đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thủy; TS. Phạm Thị Ngọc Linh; Ths. Nguyễn Trọng Khương; TS. Trương Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Hữu Thọ; Ths. Đoàn Minh Thu; THs. Nguyễn Thị Hải Linh; TS. Đào Thế Anh 

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Mục tiêu đề tài: Xây dựng và đề xuất được Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói phù hợp với mục tiêu của chương trình và điều kiện của địa phương; Xây dựng được Sổ tay hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số giám sát CHương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói; Đề xuất được các chính sách và giải pháp thực thi chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn của Việt Nam

Nội dung nghiên cứu: Một số vấn đề cơ bản về Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói và chính sách, giải pháp phát triển SXNN đảm bảo dinh dưỡng ở các vùng khó khăn; Xây dựng các chỉ số giám sát thực hiện nhiệm vụ 1,2,3,4,5 của Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói và hướng dẫn triển khai các chỉ số này; Xây dựng Bộ chỉ số và Sổ tay hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói; Đề xuất  chính sách và giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn của Việt Nam

Thời gian thực hiện: 01/2021 - 06/2022

Kinh phí thực hiện: 1.500 triệu đồng

Cấp phê duyệt: Quyết định số 3353/QĐ-BNN-KHCN

Ngày phê duyệt: ngày 6/9/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, họp ngày 22/9/2022, tại Hà Nội, KQ nghiệm thu: Đạt

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã rà soát cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng Bộ chỉ số giám sát thực hiện Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói và nông nghiệp dinh dưỡng; tổng quan tình hình thực hiện Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói tại Việt Nam. Trên cơ sở đó, đề tài đề xuất (i) Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói; và (ii) Chính sách và giải pháp thực hiện Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói và phát triển nông nghiệp dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn đến năm 2025

Sản phẩm của đề tài: 01 BC tổng hợp; 01 BC tóm tắt; 01 Bài báo Thực trạng và giải pháp thực thi chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn của Việt Nam, Tạp chí Khoa học PTNT Việt Nam, số 62+63/2022; 01 BC xây dựng và đề xuất Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói phù hợp với mục tiêu của Chương trình và điều kiện của địa phương; 01 Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói phù hợp với mục tiêu của Chương trình và điều kiện của địa phương; 01 Sổ tay hướng dẫn thu thập thông tin và hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói; 01 Bản kiến nghị các chính sách và giải pháp thực thi chính sách thúc đẩy phát triển SXNN đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn của VN; 24 BC khác


Tin khác