Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia không còn nạn đói và đề xuất chính sách, giải pháp phát triển nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn

06/10/2022

TS. Trương Thị Thu Trang

Tên đề tài: Nghiên cứu xây dựng Bộ chỉ số giám sát chương trình Hành động quốc gia Không còn nạn đói và đề xuất chính sách và giải pháp phát triển nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn

Chủ nhiệm đề tài: TS. Trương Thị Thu Trang

Các cá nhân tham gia đề tài: Ths. Nguyễn Thị Thủy; TS. Phạm Thị Ngọc Linh; Ths. Nguyễn Trọng Khương; TS. Trương Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Hữu Thọ; Ths. Đoàn Minh Thu; THs. Nguyễn Thị Hải Linh; TS. Đào Thế Anh 

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu đề tài: Xây dựng và đề xuất được Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói phù hợp với mục tiêu của chương trình và điều kiện của địa phương; Xây dựng được Sổ tay hướng dẫn sử dụng Bộ chỉ số giám sát CHương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói; Đề xuất được các chính sách và giải pháp thực thi chính sách thúc đẩy phát triển sản xuất Nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn của Việt Nam

Thời gian thực hiện: 01/2021 - 06/2022

Kinh phí thực hiện: 1.500 triệu đồng

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã (i) xây dựng dự thảo bộ chỉ số giám sát các nội dung của chương trình Không nạn đói; (ii) hướng dẫn thu thập thông tin và sử dụng Bộ chỉ số giám sát Chương trình hành động quốc gia Không còn nạn đói phù hợp với mục tiêu của Chương trình và điều kiện của địa phương; (iii) thực hiện các báo cáo tổng quan về tình hình thực hiện chính sách, các đề xuất và giải pháp về nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng bền vững ở các vùng khó khăn; (iv) hoàn thiện báo cáo chính và báo cáo tóm tắt. Viện đã làm việc, phối hợp chặt chẽ với Cục Kinh tế hợp tác và PTNT, Viện Dinh dưỡng quốc gia và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam để đề xuất dự thảo bộ chỉ số liên quan – được thiết lập để giám sát 5 mục tiêu của Chương trình là đảm bảo đủ lương thực thực phẩm, đáp ứng đủ dinh dưỡng cho người dân nhằm nâng cao thể trạng, trí tuệ, tầm vóc con người Việt Nam và đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 2 (SDG2) do Chính phủ Việt Nam cam kết với Tổ chức Liên hợp quốc.


Tin khác