Tiếng Việt Tiếng Anh
Thông tin cơ bản về hộ

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Tần suất thu thập

1

Địa chỉ hộ

trước giám sát

2

Dân tộc

trước giám sát

3

Số khẩu (người)

người

trước giám sát

4

Số lao động (người)

người

trước giám sát

5

Tổng diện tích đất canh tác

m2

trước giám sát

6

Diện tích đất nông nghiệp

m2

trước giám sát

7

-diện tích đất cây hàng năm

m2

trước giám sát

8

+diện tích đất canh tác lúa

m2

trước giám sát

9

+diện tích cây hàng năm khác

m2

trước giám sát

10

-diện tích đất cây lâu năm (công nghiệp, ăn quả,..)

m2

trước giám sát

11

-diện tích đất lâm nghiệp

m2

trước giám sát

12

-diện tích đất thủy sản

m2

trước giám sát

13

-diện tích đất chăn nuôi

m2

trước giám sát

14

Trình độ học vấn của các thành viên trong hộ

cấp học cao nhất

trước giám sát

15

Tuổi từng thành viên trong hộ

trước giám sát

16

Nghề nghiệp (chủ yếu) của từng thành viên trong hộ

trước giám sát

17

Mức độ nghèo của hộ (theo xếp loại của địa phương)

trước giám sát

RUDEC

Ý KIẾN CỦA BẠN
Họ tên bạn:
Địa chỉ:
Email:
Nội dung:
Mã bảo vệ:
Các tin khác:
TIN TỨC
Thông tin cơ bản về hộ
Thông tin về rủi ro liên quan đến thiên tai, dịch bệnh và chiến lược phòng ngừa, hạn chế và khắc phục rủi ro của hộ
Tiếp cận dịch vụ
Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội tỉnh Đăk Nông đến năm 2020
Giới thiệu một số nghiên cứu điển hình về thực hiện ĐMC liên quan đến nông nghiệp phát triển nông thôn của Việt Nam
Giới thiệu một số mô hình thực hiện ĐMC trong ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên Thế Giới
Hoạt động sản xuất nông nghiệp
Hoạt động kinh tế phi nông nghiệp
Tài sản - Đầu tư của hộ

THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN


Video


Tài liệu hội thảo

© 2006 Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn - IPSARD
Số 16 Thụy Khuê - Tây Hồ - Hà nội.
Tel: 0243.9722067, Fax: 0243.9711062. Email:viencscl@ipsard.gov.vn
Số giấy phép 234/GP-BC

Website được thiết kế và quản lý bởi