Hội thảo chuyên đề rà soát chính sách "Phân loại rừng, đất lâm nghiệp, giao, thuê, khoán rừng"

20/10/2007

Hội thảo do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn tổ chức. - Nội dung: Hội thảo nhằm tập hợp các ý kiến đóng góp về khả năng thực thi của các chính sách Lâm nghiệp đã ban hành, thực hiện từ 1991 - 2007, phát hiện những bất cập để từng bước sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện hệ thống chính sách Lâm nghiệp phù hợp với tình hình mới.

- Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8h30 đến 11h30, ngày 20 tháng 10 năm 2007

- Địa điểm: Hội trường (tầng 2) Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp, nông thôn

Add: Số 06, Nguyễn Công Trứ, Hà Nội

- Thông tin chi tiết xin liên hệ: bà Nguyễn Thị Minh Hải 04. 9714352 - 0986329915

Tin khác