IPSARD được lựa chọn cho việc thí điểm về công tác khoán chi trong nghiên cứu khoa học

08/05/2009

Thông báo số 2477/TB-BNN-VP, ngày 28 tháng 4 năm 2009 về Ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Cao Đức Phát về thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị khoa học công nghệ

Để thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tổ chức, sử dụng biên chế và tài chính của các đơn vị khoa học công nghệ, tạo điều kiện để các đơn vị nghiên cứu áp dụng đầy đủ, đồng bộ các qui định hiện hành về khoán chi, đồng thời tăng cường hiệu quả kiểm soát của các cơ quan quản lý, trên cơ sở báo cáo đề xuất của vụ Tài chính (số 138/TC-HCSN ngày 30/3/2009), Bộ trưởng yêu cầu:

1. Vụ Tổ chức cán bộ: rà soát các cơ chế, chính sách, các qui định hiện hành về tổ chức bộ máy, biên chế đề xuất trình Bộ phân cấp cụ thể, triệt để cho các Viện, các tổ chức nghiên cứu chủ động trong công tác tổ chức và sử dụng cán bộ theo tinh thần của Nghị định “115”.

2. Vụ Khoa học công nghệ và môi trường:

- Khẩn trương hướng dẫn các Viện, các tổ chức nghiên cứu rà soát, xây dựng định mức kỹ thuật chuyên ngành, thẩm định, trình Bộ công nhận để áp dụng ngay;

- Phối hợp với các Viện và các đơn vị có liên quan xây dựng, trình Bộ ban hành hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kỹ thuật áp dụng trong ngành Nông nghiệp và PTNT;

- Sớm hướng dẫn, tổ chức thẩm định, trình Bộ giao nhiệm vụ nghiên cứu thường xuyên năm 2010 cho các đơn vị để triển khai áp dụng cơ chế giao khoán kinh phí khoa học công nghệ theo nhiệm vụ (hoàn thành trong quí II/2009);

- Xây dựng, trình Bộ ban hành tiêu chí xác định đề tài cấp cơ sở, cấp Bộ; tiêu chí về chuyên đề, số lượng chuyên đề áp dụng trong các lĩnh vực nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc Ngành;

- Phối hợp với Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và các đơn vị có liên quan hướng dẫn các đơn vị được chọn thí điểm xây dựng đề án trình Bộ (hoàn thành trước 15/5/2009);

- Phối hợp với Vụ Tài chính và các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn chỉnh Đề án áp dụng thí điểm một số cơ chế quản lý tài chính đặc biệt đối với các đơn vị nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT để Bộ trình Thủ tướng Chính phủ (hoàn thành trong tháng 5).

3. Vụ Tài chính: phối hợp với các đơn vị liên quan có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Bộ Khoa học Công nghệ hướng dẫn cụ thể việc xác định cơ cấu tiền lương, tiền công trong các đề tài, dự án; việc tính toán chi phí quản lý chung đối với các viện cấp quốc gia; việc giao dự toán cho các đơn vị không thuộc Bộ; việc quản lý tài chính đối với các đề tài cấp Nhà nước ....

4. Các đơn vị sau khẩn trương xây dựng đề án thí điểm áp dụng một số cơ chế quản lý tài chính đặc biệt trình Bộ phê duyệt (hoàn thành trước 15/5/2009):

- Viện Chính sách và chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn;

- Viện Nghiên cứu Ngô;

- Trung tâm Nghiên cứu gia cầm Thuỵ Phương trực thuộc Viện Chăn nuôi;

- Trung tâm Nghiên cứu Bắc Trung Bộ trực thuộc Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam;

- Trung tâm Nghiên cứu phòng trừ mối và sinh vật có hại trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam;

- Viện Thuỷ công trực thuộc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam;

- Viện Nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản 1.

Văn phòng xin thông báo để đơn vị biết và triển khai thực hiện.


Nguồn: www.omard.gov.vn

Tin khác