Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi): thống nhất nhận thức về bản chất hợp tác xã

06/06/2012

Ngày 5-6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức buổi tọa đàm giữa các chuyên gia, nhà quản lý với đại diện các cơ quan truyền thông về dự thảo Luật Hợp tác xã (HTX) (sửa đổi) nhằm thống nhất nhận thức về bản chất HTX (kiểu mới) và giới thiệu những nội dung chủ yếu của Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) cho toàn thể nhân dân.

Phát triển HTX là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước; là trách nhiệm của các cấp chính quyền, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể, nhất là sự tham gia tích cực của nhân dân. Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Dự án Luật HTX (sửa đổi) đã được Kỳ họp thứ tám Quốc hội khóa XII cho ý kiến và tiếp tục được Quốc hội khóa XIII cho ý kiến tại Kỳ họp thứ ba và dự kiến thông qua tại Kỳ họp thứ tư. 
Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi): thống nhất nhận thức về bản chất hợp tác xã.
Mục tiêu của việc sửa đổi Luật HTX là làm rõ bản chất và tính ưu việt của tổ chức HTX, góp phần hiện thực hóa chủ trương về kết hợp “bốn nhà” trong nông nghiệp, bảo đảm thúc đẩy HTX phát triển lành mạnh, bền vững, tránh lạm dụng hỗ trợ của nhà nước, thực hiện quản lý nhà nước có hiệu quả HTX; nhằm khuyến khích và phát triển mạnh mẽ mô hình HTX kiểu mới, đồng thời định hướng phát triển các HTX hiện có hoạt động theo đúng bản chất HTX; đưa khu vực HTX nói riêng và thành phần kinh tế tập thể nói chung trở thành lực lượng to lớn, phát triển rộng khắp và có vị trí quan trọng trong nền kinh tế nước ta; bảo đảm quyền và lợi ích của hàng chục triệu hộ nông dân, hàng chục triệu người tiêu dùng, hộ kinh doanh cá thể; góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ thành viên, đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần thực hiện công bằng xã hội, ổn định kinh tế, chính trị, xã hội và định hướng XHCN nền kinh tế thị trường ở nước ta.
Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) đã thể chế hóa rõ bản chất tổ chức HTX, khác biệt so với tổ chức doanh nghiệp ở mục tiêu thành lập, quan hệ sở hữu, quan hệ kinh tế, quan hệ quản lý và quan hệ phân phối trong HTX, liên hiệp HTX. Mô hình tổ chức HTX kiểu mới được xây dựng trong dự án luật lần này là tổ chức do các thành viên tự nguyện hợp tác nhằm tương trợ lẫn nhau, đáp ứng nhu cầu chung về sản phẩm, dịch vụ cho chính mình. Theo đó, HTX trước hết phải mang lại lợi ích cho thành viên; đồng thời, có quy định mềm dẻo cho HTX được cung ứng sản phẩm, dịch vụ cho thị trường không phải thành viên nhằm tìm kiếm lợi nhuận với những điều kiện nhất định...
Theo Báo Điện tử Đảng Cộng sản

Nguồn:http://dangcongsan.vn/cpv/Modules/News/NewsDetail.aspx?co_id=30065&cn_id=525923


Tin khác