Tuyển chuyên gia tư vấn trong nước cho Dự án thành phần "Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường"

12/07/2019

Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Ốt-xtrây-lia.

Chương trình gồm 5 cấu phần, bao gồm:

Cấu phần 1: Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất

Cấu phần 2: Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cấu phần 3: Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường.

Cấu phần 4: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế

Cấu phần 5: Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

Là một trong năm cấu phần của Chương trình, Cấu phần 3 “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện nhằm mục tiêu góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn và tăng năng suất lao động của người dân nông thôn. Trọng tâm của cấu phần hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận những cơ hội kinh tế giá trị gia tăng cao hơn ở nông thôn thông qua thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và cải thiện năng suất lao động.

Trong năm đầu tiên, cấu phần đã tập trung tiến hành nghiên cứu các rào cản về chính sách và thực thi chính sách đất đai trong phát triển thị trường đất nông nghiệp, nhằm đưa ra các khuyến nghị chính sách dựa trên bằng chứng nhằm nâng cao tính minh bạch trong thị trường giao dịch quyền sử dụng đất nông nghiệp, và tăng giá trị gia tăng trên một héc-ta đất canh tác. Tuy nhiên, bên cạnh những chính sách hỗ trợ, để thúc đẩy thị trường đất nông nghiệp  cần có các các tổ chức/thể chế hỗ trợ các tác nhân tham gia, giao dịch trên thị trường như hệ thống thông tin đất đai, trung tâm phát triển quỹ đất, ngân hàng đất nông nghiệp, v.v. Do đó, tiếp nối nghiên cứu ở năm thứ nhất, trong năm thứ hai, Cấu phần tiến hành hoạt động “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phát triển các thể chế hỗ trợ thúc đẩy thị trường đất nông nghiệp Việt Nam”. Hoạt động này được tài trợ từ Qũy chưa phân bổ trong khuôn khổ kế hoạch năm thứ 2 của Chương trình Aus4Reform.

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn có nhu cầu tuyển dụng 04 vị trí tư vấn trong nước (file TOR đính kèm).

1. TOR Chuyên gia tư vấn thực hiện tổng quan kinh nghiệm quốc tế về các tổ chức/ thể chế hỗ trợ phát triển thị trường đất nông nghiệp

2. TOR Chuyên gia tư vấn thực hiện rà soát chính sách trong xây dựng và vận hành các thể  chế hỗ trợ phát triển thị trường đất nông nghiệp ở Việt Nam

3. TOR Chuyên gia thiết kế bộ công cụ khảo sát, soạn thảo báo cáo tổng hợp, và viết tóm lược chính sách về phát triển thị trường đất nông nghiệp

4. TOR Chuyên gia tư vấn thực hiện nhập và phân tích số liệu điều tra


Ứng viên quan tâm, vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển đến phòng 302, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn, số 16 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội hoặc địa chỉ Email:sam.nguyent@gmail.com

Thời hạn: 22/07/2019

 


Tin khác