Thực hiện qui định đối với các tổ chức và doanh nghiệp khoa học - công nghệ

22/06/2007

Ngày 21/6, tại Công văn số 3436/VPCP-KG, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương và nghiêm túc tổ chức thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 qui định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định số 80/2007/NĐ-CP ngày 19/5/2007 về doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thủ tướng yêu cầu hoàn thành và báo cáo việc phân loại các tổ chức khoa học và công nghệ công lập trực thuộc theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ trước ngày 30/7/2007; sớm hoàn thành việc phê duyệt đề án của các tổ chức khoa học và công nghệ chuyển sang hoạt động theo hình thức tự trang trải kinh phí hoặc doanh nghiệp khoa học và công nghệ; sắp xếp, ổn định tổ chức và củng cố hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước.

Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát, đôn đốc việc xây dựng các văn bản hướng dẫn và báo cáo Thủ tướng Chính phủ các cơ quan chưa hoàn thành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định tại Nghị định số 115/2005/NĐ-CP có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của mình; tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/8/2007 danh sách các tổ chức nghiên cứu khoa học hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản, nghiên cứu chiến lược, chính sách phục vụ quản lý nhà nước theo quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định 115/2005/NĐ-CP.

Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ khẩn trương ban hành và phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng, ban hành trước ngày 30/7/2007 các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 80/2007/NĐ-CP./.

Tin khác