Báo cáo của Hồ Cẩm Đào tại Đại hội 17

12/11/2007

Chủ đề của Đại hội là: Dương cao ngọn cờ vĩ đãi chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng ’ba đại diện’ làm chỉ đạo, đi sâu quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, thúc đẩy phát triển khoa học, xúc tiến xã hội hài hoà, phấn đấu giành thắng lợi mới xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Thưa các đồng chí:

Tôi xin thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa 16 trình bày Báo cáo với Đại hội.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản Trung Quốc là một đại hội cực kỳ quan trọng được triệu tập trong giai đoạn then chốt cải cách và phát triển của Trung Quốc. Chủ đề của Đại hội là: Dương cao ngọn cờ vĩ đãi chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, lấy lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng 'ba đại diện' làm chỉ đạo, đi sâu quán triệt thực hiện quan điểm phát triển khoa học, tiếp tục giải phóng tư tưởng, kiên trì cải cách mở cửa, thúc đẩy phát triển khoa học, xúc tiến xã hội hài hoà, phấn đấu giành thắng lợi mới xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là ngọn cờ phát triển, tiến bộ của Trung Quốc đương đại, là ngọn cờ đoàn kết phấn đấu của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước. Giải phóng tư tưởng là cẩm nang qúi báu cho phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, cải cách mở cửa là động lực lớn mạnh cho phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, phát triển khoa học và hài hoà xã hội là yêu cầu cơ bản cho phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng toàn diện xã hội khá giả là mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 của Đảng và Nhà nước, là lợi ích căn bản của nhân dân các dân tộc toàn quốc.

Thế giới ngày nay đang biến đổi rộng rãi và sâu sắc, Trung Quốc đương đại đang biến đổi rộng rãi và sâu sắc. Cơ hội là chưa từng có, thách thức cũng chưa từng có, song cơ hội lớn hơn thách thức. Toàn Đảng cần phải kiên định bất di bất dịch dương cao ngọn cờ vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, dẫn dắt nhân dân xuất phát từ khởi điểm lịch sử mới, nắm bắt và sử dụng tốt thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, tìm cái đúng, cái thiết thực, phấn đấu vươn lên, tiếp tục xây dựng toàn diện xã hội khá giả, đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa chủ nghĩa xã hội, hoàn thành sứ mạng cao cả mà thời đại giao phó.

I/ Công tác trong 5 năm qua

Năm năm qua kể từ Đại hội 16 là 5 năm không bình thường. Trước môi trường quốc tế có nhiều biến đổi phức tạp và nhiệm vụ cải cách phát triển gian nan nặng nề, Đảng đã dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước dương cao ngọn cờ vĩ đại lý luận Đặng Tiểu Bình và tư tưởng quan trọng 'ba đại diện' chiến thắng các khó khăn hiểm trở, đã mở ra cục diện mới cho sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, mở ra chân trời mới Trung Quốc hóa của chủ nghĩa Mác.

Đại hội 16 đã xác định vị thế chỉ đạo của tư tưởng quan trọng 'ba đại diện', đưa ra quyết sách chiến lược xây dựng toàn diện xã hội khá giả. Để quán triệt tinh thần Đại hội 16, Trung ương Đảng đã triệu tập 7 Hội nghị Trung ương, lần lượt đưa ra các quyết định và sự bố trí về các vấn đề liên quan đến toàn cục như sâu sắc cải cách cơ cấu, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền của Đảng, xây dựng Qui hoạch "Năm năm lần thứ 11", xây dựng xã hội hài hoà xã hội chủ nghĩa...đề xuất và quán triệt tư tưởng chiến lược trọng đại như quan điểm phát triển khoa học...thúc đẩy công tác của Đảng và Nhà nước thu được những thành tựu mới quan trọng.

Thực lực kinh tế được nâng cao với mức lớn. Kinh tế duy trì phát triển nhanh và bình ổn, tổng sản phẩm quốc nội tăng trung bình trên 10% năm, hiệu quả kinh tế được nâng cao rõ rệt, thu ngân sách tăng liên tiếp trong các năm, vật giá cơ bản ổn định. Công cuộc xây dựng nông thôn mới xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh vững chắc, tính nhịp nhàng phát triển giữa các khu vực được tăng cường. Việc xây dựng Nhà nước loại hình sáng tạo tiến triển tốt, năng lực sáng tạo tự chủ được nâng cao khá lớn. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình trọng điểm như năng lượng, giao thông, viễn thông-thông tin... thu được thành tựu nổi bật. Thực hiện thành công phóng tàu vũ trụ có người lái. Việc tiết kiệm năng lượng, tài nguyên và bảo vệ môi trường sinh thái thu được tiến triển mới. Hoàn thành thắng lợi "Kế hoạch 5 năm lần thứ 11", Qui hoạch "5 năm lần thứ 11" tiến triển thuận lợi.

Cải cách mở cửa thu được sự đột phá quan trọng. Việc cải cách tổng hợp nông thôn từng bước đi vào chiều sâu, hủy bỏ toàn bộ thuế nông nghiệp, thuế chăn nuôi, thuế đặc sản, các chính sách hỗ trợ và ưu đãi nông nghiệp không ngừng được tăng cường. Cải cách trong các lĩnh vực thể chế quản lý tài sản Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước và tài chính, thuế, đầu tư, giá cả, khoa học-kỹ thuật...thu được tiến triển quan trọng. Kinh tế ngoài quốc doanh phát triển hơn nữa. Hệ thống thị trường không ngừng kiện toàn, điều tiết vĩ mô tiếp tục được cải thiện, chức năng của Chính phủ được chuyển đổi nhanh. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng với mức lớn, thực thi chiến lược "đi ra nước ngoài" cất bước đi vững chắc, nền kinh tế mở bước vào giai đoạn mới

Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Thu nhập của cư dân thành thị và nông thôn tăng với mức khá lớn, tài sản gia đình phổ biến gia tăng. Chế độ đảm bảo mức sống tối thiểu cho cư dân thành thị và nông thôn bước đầu được thiết lập, đời sống cơ bản của số dân nghèo khó được bảo đảm. Kết cấu tiêu dùng của cư dân được ưu hóa, mức sống về ăn, ở, mặc, đi lại, tiêu dùng không ngừng được nâng cao, dịch vụ công được hưởng tăng cường rõ rệt.

Việc xây dựng nền pháp chế dân chủ thu được tiến bộ mới. Cải cách thể chế chính trị được đẩy mạnh vững chắc. Chế độ Đại hội đại biểu nhân dân, chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Công sản Trung Quốc lãnh đạo, chế độ khu vực dân tộc tự trị không ngừng được hoàn thiện, sức sống dân chủ ở cơ sở được tăng cường. Sự nghiệp nhân quyền phát triển lành mạnh. Mặt trận thống nhất yêu nước phát triển lớn mạnh. Hệ thống luật pháp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc cơ bản hình thành, phương châm chiến lược quản lý đất nước theo pháp luật được quán triệt thiết thực. Cải cách thể chế quản lý Nhà nước, thể chế tư pháp không ngừng sâu sắc.

Xây dựng văn hóa mở ra cục diện mới. Việc xây dựng hệ thống giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội được đẩy mạnh vững chắc, công trình nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác thu được hiệu quả rõ rệt. Xây dựng tư tưởng đạo đức được triển khai rộng rãi, mức độ văn minh xã hội được nâng cao một bước. Cải cách thể chế văn hóa thu được tiến triển quan trọng, sự nghiệp văn hóa và ngành công nghiệp văn hóa phát triển nhanh chóng, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân càng thêm phòng phú. Phong trào toàn dân rèn luyện thân thể và thể thao thi đấu thu được thành tích mới.

Xây dựng xã hội được triển khai toàn diện. Giáo dục các cấp, các loại phát triển nhanh chóng, giáo dục nghĩa vụ miễn phí ở nông thôn được thực hiện toàn diện. Qui mô việc làm ngày càng mở rộng. Việc xây dựng hệ thống đảm bảo xã hội được tăng cường một bước. Việc phòng chống đẩy lùi dịch SARS giành được thắng lợi to lớn, hệ thống y tế cộng đồng và dịch vụ y tế cơ bản không ngừng kiện toàn, trình độ chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân không ngừng nâng cao. Quản lý xã hội từng bước hoàn thiện, đại cục xã hội ổn định, nhân dân an cư lạc nghiệp.

Xây dựng Quốc phòng và Quân đội thu được thành tựu lịch sử. Cải cách quân sự mang đặc sắc Trung Quốc được đẩy mạnh và tăng tốc, hoàn thành thuận lợi nhiệm vụ cắt giảm 200 nghìn quân, việc xây dựng quân đội cách mạnh hóa, hiện đại hóa, chính qui hóa được tăng cường toàn diện, năng lực thi hành sự mạng lịch sử trong giai đoạn mới thế kỷ mới được nâng cao rõ rệt.

Công tác Hồng Công, Ma-cao và công tác đối với Đài Loan được tăng cường một bước. Hồng Công, Ma-cao duy trì sự phồn vinh, ổn định, quan hệ kinh tế, thương mại với Nội địa càng thêm gắn bó. Thành công mở ra sự giao lưu chính đảng giữa hai bờ, sự đi lại và giao lưu kinh tế, văn hóa nâng lên tâm cao mới. Xây dựng Luật Chống chia cắt đất nước, kiên quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Quốc gia.

Nền ngoại giao đa phương diện thu được tiến triển trọng đại. Kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình độc lập, tự chủ, tích cực triển khai các công tác ngoại giao, giao lưu và hợp tác với các nước được tăng cường rộng rãi, phát huy vai trò xây dựng quan trọng trong các công việc quốc tế, đã tranh thủ được môi trường quốc tế tốt đẹp vì xây dựng toàn diện xã hội khá giả.

Công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng được thúc đẩy vững chắc. Xây dựng năng lực cầm quyền và xây dựng tính tiên tiến của Đảng đi vào chiều sâu. Sáng tạo lý luận và vũ trang lý luận thu được hiệu quả nổi bật. Hoạt động giáo dục giữ gìn tính tiên tiến của đảng viên cộng sản thu được thành quả quan trọng. Dân chủ trong Đảng không ngừng được mở rộng. Việc xây dựng ban lãnh đạo và đội ngũ cán bộ đặc biệt là giáo dục tập huấn cho cán bộ thu được tiến triển quan trọng, công tác nhân tài được tăng cường một bước, cải cách chế độ cán bộ nhân sự và sáng tạo chế độ tổ chức không ngừng đi vào chiều sâu. Xây dựng tác phong Đảng và liêm chính của Đảng và cuộc đấu tranh chống tham nhũng thu được hiệu quả nổi bật.

Trong khi ghi nhận những thành tựu này cũng phải tỉnh táo nhận thức được rằng, công tác của chúng ta vẫn còn khoảng cách không nhỏ so với sự mong đợi của nhân dân, còn gặp không ít khó khăn trong tiến lên, nổi cộm là: cái giá tài nguyên và môi trường phải trả cho tăng trưởng kinh tế quá lớn; sự phát triển kinh tế-xã hội giữa thành thị và nông thôn, giữa các khu vực vẫn không đồng đều; độ khó về phát triển ổn định nông nghiệp và tăng thu nhập bền vững cho nông dân gia tăng; những vấn đề liên quan tới lợi ích thiết thân của quần chúng trong các mặt lao động, việc làm, bảo đảm xã hội, phân phối thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở cho cư dân, an toàn sản xuất, tư pháp và trị an xã hội vẫn không ít, đời sống của một bộ phận quần chúng có thu nhập thấp vẫn tương đối khó khăn; việc xây dựng tư tưởng, đạo đức cần được tăng cường; năng lực cầm quyền của Đảng chưa hoàn toàn thích ứng với tình hình mới, nhiệm vụ mới, việc điều tra nghiên cứu đối với một số vấn đề thực tế quan trọng liên quan cải cách, phát triển và ổn định vẫn chưa đủ sâu; một số tổ chức Đảng cơ sở yếu kém, tản mạn; tác phong của một số ít cán bộ đảng viên không đứng đắn, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu khá nổi cộm, các hiện tượng tiêu cực xa hoa lãng phí, tham nhũng vẫn tương đối nghiêm trọng. Chúng ta phải coi trọng cao những vấn đề này, tiếp tục nghiêm chỉnh giải quyết.

Nhìn chung, 5 năm qua là 5 năm cải cách mở cửa và xây dựng toàn diện xã hội khá giả thu được tiến triển quan trọng, là 5 năm sức mạnh tổng hợp Nhà nước được nâng cao với mức lớn và nhân dân được hưởng lợi nhiều, là 5 năm vị thế và sự ảnh hưởng quốc tế của chúng ta được nâng cao rõ rệt, là 5 năm sức sáng tạo, sức gắn bó và sức chiến đấu của Đảng được tăng cường và khối đoàn kết toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước càng chặt chẽ hơn. Thực tiễn chứng minh đầy đủ các quyết sách trọng đại của Trung ương đưa ra tại Đại hội 16 và từ Đại hội 16 đến nay là hoàn toàn đúng đắn.

Những thành tựu trong 5 năm qua là kết quả phấn đấu của toàn Đảng và nhân dân các dân tốc cả nước. Tôi thay mặt Trung ương Đảng gửi tới nhân dân các dân tộc cả nước, các đảng phái dân chủ, các đoàn thể nhân dân và nhân sĩ yêu nước các giới, gửi tới đồng bào Đặc khu hành chính Hồng Công, đồng bào Đặc khu hành chính Ma-cao, đồng bào Đài Loan và đông đảo kiều bào, gửi tới bạn bè các nước quan tâm và ủng hộ công cuộc xây dựng hiện đại hóa của Trung Quốc lời cảm ơn chân thành.

Liên hệ với người gửi tin này:
Dương Thùy Linh- duongthuylinh@agro.gov.vn

Xem thông tin gốc tại đây
http://vietnamese.cri.cn/85/2007/11/09/1@92962.htm


Tin khác