Họp Ban chỉ đạo - Hợp phần Trung ương lần 02/2008 dự án Danida giai đoạn 2007 - 2012

15/09/2008

Chiều ngày 12/09/2008, tại phòng họp số A2 - Bộ Nông nghiệp và PTNT, Ban chỉ đạo - Hợp phần trung ương Dự án :"Hỗ trợ Chương trình phát triển nông nghiệp và nông thôn (ARD SPS) giai đoạn 2007 - 2012" đã tiến hành họp báo cáo tiến độ.

Chủ toạ của cuộc họp Ban chỉ đạo lần này là Thứ trưởng Bùi Bá Bổng - Bộ NN& PTNT, về phía Đan Mạch bà Tove Degnbol - Phó Đại sứ Đan Mạch, cùng toàn thể các Cục, Vụ, Viện, ban ngành có liên quan...

TS. Đặng Kim Sơn thông qua chương trình cuộc họp, Báo cáo tiến độ Hợp Phần Trung ương: Về mặt tổ chức, Tài chính, lập kế hoạch và một số hoạt động triển khai trong hợp phần I:

- Xây dựng chiến lược phát triển về thể chế và nâng cấp cơ sở nghiên cứu, cán bộ cho Viện CS & CL.

- Tiến hành nghiên cứu chính sách

- Xây dựng đối thoại và liên kết chính sách

- Hỗ trợ các Cục, Vụ khác của Bộ NN xây dựng và phổ biến chính sách và chiến lược tới vùng sâu vùng xa

- Hỗ trợ thiết lập CSDL nông hộ cho Bộ

- Hỗ trợ quản lý cho CCMU

Thông qua bản báo cáo tiến độ các thành viên tham dự đã đi đến thảo luận và đưa ra giải pháp để thúc đẩy triển khai hiệu quả cho dự án như:

- Các hoạt động cần thiết để tăng cường và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án (kế hoạch thực hiện, kế hoạch hoạt động hàng năm, thành lập các đơn vị quản lý, sổ tay hướng dẫn tài chính, kế hoạch hoạt động, dự toán ngân sách...)

- Điều phối, vai trò và trách nhiệm của các bên tham gia trong Hợp phần Trung ương (IPSARD/CCMU/DST, các Cục Vụ thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ tài chính, Đại sứ quán)

Buổi họp kết thúc vào hồi 17h30 chiều cùng ngày.


AGROINFO

Tin khác