Đánh giá Môi trường Chiến lược

05/05/2006

Tập huấn có định hướng thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách, các quan chức chính phủ, các nhà tư vấn và đại diện của các tổ chức phi chính phủ

Tập huấn có định hướng thực tiễn cho các nhà hoạch định chính sách, các quan chức chính phủ, các nhà tư vấn và đại diện của các tổ chức phi chính phủ

Tin khác