THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN Lần 1

20/03/2017

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN LẦN 1

Thực hiện hoạt động “Nghiên cứu tiềm năng gỗ phân tán ở Việt Nam và tiềm năng phát triển trong khuôn khổ Hiệp định đối tác tự nguyện và tăng cường thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại gỗ với Châu Âu”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các gói thầu dưới đây:

Gói số 1: Chuyên gia rà soát các chính sách liên quan đến STS (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói số 2: Chuyên gia Rà soát hiện trạng dự thảo định nghĩa gỗ hợp pháp (TLD), Hệ thống đảm bảo tính hợp pháp của gỗ (TLAS) và khung chính sách STS; Viết báo cáo tóm tắt chính sách về chính sách cho STS và khung pháp lý; Xác định khu vực và phạm vi nghiên cứu (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói số 3: Chuyên gia thiết kế khung số liệu đầu vào (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói số 4: Chuyên gia nhập và phân tích số liệu (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói số 5: Chuyên gia phân tích số liệu thứ cấp về STS (Phụ lục 5 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói số 6: Chuyên gia thiết kế phương pháp điều tra và tập huấn cho nhóm điều tra (Phụ lục 6 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 17h ngày 23/3/2017 và được dán phong bì niêm phong. 

Chit tiết xin xem tại đây.


Tin khác