Ưu tiên hoàn thiện văn bản pháp luật về đất đai

08/11/2017

Năm 2017, Tổng cục Quản lý đất đai đã ưu tiên và đẩy mạnh công tác xây dựng văn bản, quy phạm pháp luật, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Theo Tổng cục Quản lý đất đai, trong năm 2017, Tổng cục Quản lý đất đai được giao xây dựng 5 văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, 1 văn bản trình Thủ tướng Chính phủ và 4 văn bản trình Bộ trưởng Bộ TN&MT ban hành. Bên cạnh đó, Tổng cục đã tích cực phối hợp với các đơn vị có liên quan để hoàn thành nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm 2016.

Đối với các văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, đã hoàn thành việc trình Chính phủ ban hành Nghị định số 01 ngày 6/1/2017 sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. Hoàn thành việc tiếp thu, giải trình các ý kiến thành viên Chính phủ đối với dự thảo Nghị định quy định về xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống thông tin đất đai và Nghị định quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực đất đai, đang báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét ký ban hành 2 Nghị định này.

Tạo điều kiện để tích tụ, tập trung đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với các văn bản trình Bộ trưởng ban hành, Tổng cục đã trình dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ TN&MT Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để lập dự toán ngân sách Nhà nước phục vụ công tác định giá đất. Ngoài ra, trình Bộ trưởng ban hành Quyết định số 673/QĐ-BTNMT ngày 31/3/2017 về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ TN&MT đến ngày 30/1/2017.

Trong đó, lĩnh vực đất đai có 11 Thông tư và 2 Thông tư liên tịch. Bên cạnh đó, trên cơ sở Kế hoạch chuẩn bị sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai ban hành kèm theo Quyết định số 484/QĐ-BTNMT ngày 24/3/2017 của Bộ TN&MT, Tổng cục đã trình Bộ ban hành Công văn số 1480/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 29/3/2017 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đánh giá việc tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013, đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Đến nay, Tổng cục đang tổng hợp báo cáo của các tỉnh, thành phố. Đồng thời, Tổng cục đã và đang triển khai các đoàn công tác làm việc với các tỉnh: Bắc Giang, Hà Nam, Quảng Ninh, Cao Bằng, Long An, Cần Thơ, Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu theo kế hoạch.

Thời gian tới, Tổng cục sẽ tiếp tục xây dựng các Nghị định, Thông tư hướngdẫn thi hành Luật Đất đai, các định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất, tạo hành lang pháp lý đầy đủcho việc quản lý, sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả, bền vững về kinh tế, xã hội và môi trường.

Đồng thời, tổ chức tổng kết triển khai thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2013 để đề xuất với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định của pháp luật về đất đai nhằm đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất với các pháp luật khác có liên quan như đầu tư, xây dựng, thuế nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy thị trường quyền sử dụng đất phát triển.

Tạo điều kiện để tích tụ, tập trung đất đai, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là việc sản xuất nông nghiệp theo mô hình tập trung quy mô lớn, nông nghiệp công nghệ cao; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (bao gồm cả doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp nước ngoài tiếp cận đất đai được thực hiện đầu tư sản xuất, kinh doanh); hoàn thiện cơ chế thu phí, lệ phí tương ứng; định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho công tác quản lý, sử dụng đất; tiến tới đề xuất xây dựng Bộ Luật Đất đai vào năm 2020.

Theo TNMT


Tin khác