Đăng tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân

01/11/2018

Đăng tuyển chuyên gia tư vấn cá nhân

Thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá thực trạng tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các mô hình sinh kế vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các gói thầu dưới đây:

 • Gói thầu số 1: Viết báo cáo chuyên đề “Tình hình ngành trồng trọt ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 2: Viết báo cáo chuyên đề “Tình hình ngành thủy sản ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 3: Viết báo cáo chuyên đề “Tình hình ngành chăn nuôi, lâm nghiệp ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 4: Viết báo cáo chuyên đề tổng hợp nội dung 1 “Tình hình tái cơ cấu ngành nông nghiệp ĐBSCL trong 5 năm qua” (Phụ lục 4 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 5: Xây dựng bản đồ thực trạng sử dụng đất nông nghiệp tỷ lệ 1/50.000 (Phụ lục 5 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 6: Viết báo cáo chuyên đề trung gian “Đánh giá kết quả xây dựng NTM theo một số tiêu chí nổi bật vùng ĐBSCL” (Phụ lục 6 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 7: Viết báo cáo chuyên đề tổng hợp nội dung 2 “Tình hình xây dựng nông thôn mới ĐBSCL trong 3 năm qua” (Phụ lục 7 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 8: Viết báo cáo chuyên đề “Tổng quan các mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu tại ĐBSCL” (Phụ lục 8 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 9: Viết báo cáo nghiên cứu tình huống đánh giá một số mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu trong ngành lúa gạo (Phụ lục 9 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 10: Viết báo cáo nghiên cứu tình huống đánh giá một số mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu trong ngành trái cây (Phụ lục 10 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 11: Viết báo cáo nghiên cứu tình huống đánh giá một số mô hình sinh kế nông nghiệp tiêu biểu trong ngành thủy sản (Phụ lục 11 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 12: Viết báo cáo chuyên đề chính sách (Phụ lục 12 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)
 • Gói thầu số 13: Viết báo cáo tổng hợp và báo cáo tóm tắt (Phụ lục 13 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Yêu cầu: Chuyên gia tư vấn cá nhân gửi hồ sơ lý lịch khoa học đến Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp nông thôn số 16 Thụy Khuê, Hà Nội trước 16h ngày 8/11/2018 và được dán phong bì niêm phong.

Chi tiết xem tại đây./.


Tin khác