Nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 nhằm phát triển liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với từng nhóm sản phẩm nông, lâm thủy sản ở các vùng, miền khác nhau

29/04/2021

TS. Hoàng Vũ Quang

Tên đề tài: Nghiên cứu đề xuất mô hình hợp tác xã nông nghiệp hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 nhằm phát triển liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với từng nhóm sản phẩm nông, lâm thủy sản ở các vùng, miền khác nhau
Chủ nhiệm đề tài: TS. Hoàng Vũ Quang
Các cá nhân tham gia đề tài: Ths. Nguyễn Tiến Định; TS. Phùng Giang Hải; Ths. Nguyễn Đình Chính; TS. Hoàng Liên Sơn; ThS. Hoàng Đình Vinh; TS. Trịnh Văn Tuấn; TS. Võ Thị Kim Sa; Ths. Hoàng Minh Huy; CN. Nguyễn Văn Ba.
Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn
Mục tiêu chung: Đề xuất mô hình và chính sách, giải pháp phát triển HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 tham gia liên kết theo chuỗi giá trị phù hợp với nhóm sản phẩm nông, lâm thủy sản ở các vùng, miền khác nhau.
Mục tiêu cụ thể:

  • Đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển liên kết theo chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản và sự tham gia của các HTX nông nghiệp hoạt động theo luật HTX năm 2012 vào các chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản
  • Thiết kế 04 mô hình thí điểm và Xây dựng Sổ tay hướng dẫn về tiêu chí và phương thức xây dựng HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 tham gia liên kết theo chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản theo vùng, miền khác nhau
  • Thí điểm 04 mô hình HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 tham gia liên kết theo chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản theo vùng, miền khác nhau
  • Đề xuất chính sách, giải pháp thúc đẩy HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX năm 2012 tham gia liên kết theo chuỗi giá trị nông, lâm thủy sản  phù hợp với các vùng, miền cả nước

Thời gian thực hiện: 01/2018-04/2022
Kinh phí thực hiện: 3.500 triệu đồng
Kết quả nghiên cứu: Đã làm rõ lý luận về Mô hình HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX nhằm phát triển liên kết CGT NLTS; Chính sách phát triển HTX nông nghiệp và khuyến khích HTX tham gia liên kết theo chuỗi giá trị NLTS; Thực trạng phát triển và sự tham gia liên kết CGT NLTS của HTX nông nghiệp và Thí điểm xây dựng 04 mô hình HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX 2012 nhằm phát triển liên kết theo CGT NLTS ở các vùng, miền khác nhau; Đồng thời đề xuất chính sách và giải pháp phát triển HTX nông nghiệp hoạt động theo Luật HTX 2012 nhằm phát triển liên kết theo CGT NLTS ở các vùng, miền khác nhau. Dựa trên kết quả nghiên cứu, đề tài đã có những đóng góp cho xây dựng Nghị định 98/2018/NĐ-CP ngày 25/7/2018 về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Đóng góp cho việc xây dựng Thông tư hướng dẫn hoạt động đặc thù, chế độ báo cáo, quản lý nhà nước đối với HTX nông nghiệp; Đóng góp vào việc xây dựng Đề án phát triển 15.000 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định số 461/QĐ-TTg ngày 27/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ.


Tin khác