Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thôn bền vững giai đoạn sau năm 2020

31/12/2021

TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Năm 2019; TS Trần Công Thắng - Năm 2020, 2021

Tên đề tài: Nghiên cứu, đánh giá kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học và nhận diện những vấn đề cơ bản trong phát triển nông thônbền vững giai đoạn sau năm 2020

Cấp quản lý: Quốc gia

Chủ nhiệm đề tài: TS Nguyễn Đỗ Anh Tuấn - Năm 2019; TS Trần Công Thắng - Năm 2020, 2021

Danh sách các thành viên chính: TSKH Bạch Quốc Khang; ThS Nguyễn Ngọc Luân; TS Hoàng Vũ Quang; TS Nguyễn Thị Ánh Tuyết; TS Trương Thị Thu Trang; TS Đào Đức Huấn; TS Nguyễn Anh Phong; TS Phùng Giang Hải; TS Phạm Thị Ngọc Linh; TS Nguyễn Đức Lộc; ThS Nguyễn Thị Hải Linh; ThS. Lê Trọng Hải; PGS.TS Trần Văn Điền; GS.TS Trần Đức Viên; GS.TS Nguyễn Hay; PGS.TS Đoàn Doãn Tuấn
PGS.TS Trịnh Khắc Quang; PGS.TSKH Bùi Quang Dũng; TS Đào Thế Anh; TS Hà Hữu Nga; TS Hà Quang Trung; TS Nguyễn Bạch Đằng; TS Nguyễn Quang Dũng; TS Bùi Lê Vinh; 

Cơ quan chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu chung:
Làm rõ được các thành tựu, hạn chế, các chuyển biến cơ bản và những bài học của xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020 từ góc nhìn khoa học; nhận diện được những vấn đề cơ bản cần tiếp tục giải quyết để hỗ trợ xây dựng nông thôn mới theo hướng bền vững trong giai đoạn sau năm 2020

Kinh phí thực hiện: 5.000 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 2019 - 2021

Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã nghiệm thu cấp nhà nước vào tháng 5/2021. Kết quả đề tài đã đánh giá được một cách toàn diện những vấn đề cơ bản của phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam giai đoạn 2010-2020 và định hướng cho giai đoạn 2021-2025; Tập trung phân tích các khía cạnh đa dạng của những chuyển biến trong phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn 10 năm qua dưới tác động to lớn và trực tiếp của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 2010-2020. Trên nền tảng của các cơ sở lý luận, thực tiễn được làm rõ, các dự báo bối cảnh trong nước cũng như trên thế giới và tác động của các yếu tố quan trọng, đề tài đã nhận diện các vấn đề của phát triển nông thôn bền vững trong giai đoạn tới, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp cơ bản cho xây dựng nông thôn mới sau năm 2020. Đề tài đã có những đóng góp to lớn và giá trị cho tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới. Các báo cáo phản biện tại các hội nghị tổng kết vùng và toàn quốc do Ban Chủ nhiệm Chương trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới thực hiện cũng dựa trên những kết quả nghiên cứu của đề tài. Kết quả nghiên cứu của đề tài đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng để phục vụ các hội nghị tổng kết vùng (04 hội nghị: vùng Trung du miền núi phía Bắc; vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ; vùng Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long) và hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới. Báo cáo Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ trình Quốc hội (theo Báo cáo số 574/BC-CP và Tờ trình số 575/TTr-CP ngày 29/10/2020) cũng sử dụng những kết quả nghiên cứu đánh giá của đề tài.


Tin khác