Đề cương: Thu thập và phân tích thông tin phục vụ đề xuất giải pháp chính sách phát triển nông thôn.

31/01/2007

Hiện nay đất nước ta đang bước vào thời kỳ phát triển và hoàn thiện cơ chế thị trường, đẩy mạnh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá, đô thị hoá và hội nhập sâu hơn vào hệ thống kinh tế thế giới thông qua việc gia nhập WTO. Những quá trình này, một mặt sẽ thúc đẩy phát triển các đơn vị sản xuất, ngành hàng cạnh tranh hiệu quả, mặt khác, cũng tạo ra các rủi ro cho các ngành hàng, các đơn vị kém khả năng cạnh tranh...

Dưới đây là đề cương Thu thập và phân tích thông tin phục vụ đề xuất giải pháp chính sách phát triển nông thôn, do Tiến sỹ Đặng Kim Sơn làm chủ nhiệm đề tài.

Đề cương: Thu thập và phân tích thông tin phục vụ giải pháp chính sách phát triển nông thôn


Tin khác