Công tác bảo vệ rừng năm 2006 và kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2007

23/01/2007

Ngày 03 tháng 01 năm 2007, Cục kiểm lâm đã có Báo cáo về tình hình thực hiện công tác Bảo vệ rừng năm 2006 và kế hoạch, giải pháp thực hiện năm 2007. Báo cáo đưa ra đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong năm 2006 và tình hình tổ chức, thực hiện công tác phòng cháy chữa cháy, công tác chống chặt phá rừng; từ đó đưa ra những giải pháp tăng cường triển khai thực hiện trong những năm tới.

Nội dung chi tiết của báo cáo được trình bày ở file đính kèm dưới đây.

Báo cáo công tác bảo vệ rừng năm 2006 và giải pháp thực hiện năm 2007


Tin khác