Đề xuất chính sách nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của nông dân.

23/01/2007

Việc thực hiện Nghị quyết TW 5 của Ban chấp hành TW Đảng khoá IX đã bước đầu đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho khu vực nông thôn nói riêng và cả nước nói chung. Bên cạnh đó, việc thực hiện vẫn còn tồn tại những hạn chế chưa được giải quyết, một số vấn đề đã nảy sinh đó là tình trạng thừa lao động, thiếu việc làm, khả năng cạnh tranh sản phẩm của kinh tế nông thôn chưa cao, thị trường tiêu thụ khó khăn, thu nhập của nông dân thấp...

Để khắc phục những vấn đề nêu trên, rất cần có những chính sách phù hợp và đồng bộ. Kết quả đánh giá tình hình thực hiện 5 năm đầu của Nghị quyết TW 5 sẽ là những căn cứ quan trọng để đề xuất những chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn và giải quyết các vấn đề của nông dân trong thời gian tới .

Nội dung chi tiết của Đề xuất chính sách, được trình bày ở file đính kèm dưới đây.

Đề xuất chính sách nâng cao thu nhập và cải thiện điều kiện sống của nông dân


Tin khác