Quyết định của Bộ tài chính số 61/2006/QĐ-BTC về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các chương trình sử dụng vốn ODA

09/01/2007

Các cán bộ công viên chức khi được phân công kiêm nghiệm tại các BQL dự án ODA được cơ quan điều động thanh toán tiền lương và các khoản phụ cấp theo qui định hiện hành của Nhà nước. Các cán bộ này còn được BQL dự án chi trả một khoản phụ cấp quản lý dự án tối đa bằng tiền lương, phụ cấp đang được thanh toán ở cơ quan điều động.

Ngày 02 tháng 11 năm 2006, Bộ trưởng bộ tài chính đã có quyết định về việc ban hành một số định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/ chương trình có sử dụng nguồn vốn ODA. Nội dung của quyết định đề cập đến những vấn đề như sau:

Tiền lương và thu nhập của các cán bộ công chức thuộc các dự án ODA XDCB được áp dụng tại quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999.

Mức phụ cấp tối đa đối với cán bộ dự án cấp huyện không quá 200.000VNĐ/tháng/người

Mức phụ cấp tối đa đối với cán bộ cấp xã, thôn, bản không quá 120.000VNĐ/tháng/người.

Khoản tiền công tác phí đi lại ở những vùng núi cao, không có phương tiện giao thông công cộng, đi lại không có hoá đơn, trong khoảng từ 50.000 - 100.000 VNĐ/người/chuyến công tác(cho cả 2 lượt đi-về)

Chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn dựa trên nguyên tắc hiệu quả và chi tiêu tiết kiệm.

Phụ cấp tiền ăn và tiêu vặt không quá 80.000 VNĐ/ngày/người đối với hội nghị tổ chức tại thành phố trực thuộc Trung ương; không quá 60.000 VNĐ/ngày/người đối với hội nghị tại các tỉnh thành trong cả nước.

Dịch viết tài liệu từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt không quá 45.000 VNĐ/trang 350 từ; từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài không quá 50.000 VNĐ/trang 350 từ.

Dịch nói thông thường, không quá 80.000 VNĐ/giờ/người; dịch đuổi, không quá 200.000 VNĐ/giờ/người.

Tiền chi chuyên gia tư vấn trong nước theo 3 mức: từ 1.600.000 VNĐ đến 3.200.000 VNĐ/tháng/người; từ 4.800.000 đến 8.000.000 VNĐ/tháng/người; từ 12.800.000 đến 19.200.000 VNĐ/tháng/người.

Chi phí thường xuyên khác: mua văn phòng phẩm, thuê phòng họp, thiết bị, sửa chữa xe, máy, vật tư phục vụ công tác chuyên môn ...không vượt quá mức dự toán cho chi phí quản lý dự án theo quy định hiện hành

Quyet dinh 61


Tin khác