Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình “5 năm thực hiện nghị quyết TW 5”

23/01/2007

Quy chế hoạt động bao gồm 4 chương. Chương 1 là những quy định chung, chương 2 đề cập đến sự phân công trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo, chương 3 nêu lên mối quan hệ làm việc và thông tin báo cáo, và chương 4 trình bày các điều khoản thi hành.

Nội dung chi tiết của Quy chế hoạt động được nêu lên ở file đính kèm dưới đây.

Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình "Tổng kết 5 năm thực hiện nghị quyết TW 5"


Tin khác