Quyết định thành lập Hội đồng Khoa học công nghệ.

12/01/2007

Ngày 26 tháng 9 năm 2006, Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ký Quyết định thành lập HĐKH số 2761 QĐ/BNN-TCCB về việc thành lập Hội đồng khoa học công nghệ.

Hội đồng là tổ chức tư vấn của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, cập nhật thông tin khoa học công nghệ trong và ngoài nước. Hội đồng gồm các thành viên có tên trong Danh sách thành viên kèm theo.


Tin khác