Cung cấp thông tin theo yêu cầu của nông dân

23/07/2007

TS. Bạch Quốc Khang, Chánh Văn phòng Bộ NN-PTNT, Giám đốc dự án hỗ trợ CCHC đã nhấn mạnh như vậy khi trao đổi với Báo Nông nghiệp Việt Nam xung quanh đề án xây dựng thí điểm 13 trung tâm thông tin kết nối mạng cấp xã.

Ông có thể cho biết thực trạng việc tiếp cận thông tin của nông dân hiện nay?

Khi trình độ hiu biết ca người dân ngày mt nâng cao, nhu cu thông tin cũng đa dng hơn c vé ni dung và hình thc. Đối vi người nông dân, ngoài thông tin vê ging, vt tư đầu vào, k thut trng trt, chăn nuôi, chế biến sn phm, người nông dân cũng rt cn thông tin cp nht v giá c, th hiếu, phương thc tìm kiếm và tiếp cn vi người tiêu thụ sn phẩm ca h. Đặc bit, nhng h sản xut c quy mô nhỏ, cái h cn là tìm được thông tin đặc thù và chuyên sâu, ch không ch là nhng thông tin cô tính ph cp và khái quát. Thông tin có hình nh, hướng dẫn c th rt cn cho nông dân hc tp và áp dng. Hơn na, cn to điu kin đề nông dân, DN tiếp cn nhanh, đầy đủ vi các cơ chế, chính sách có liên quan, đóng góp ý kiến, kiến ngh vi các cp ngành trong vic xây dng cơ chế chính sách đến t chc ch đạo thc hin.v.v. Mc dù đã có nhiu kênh thông tin nhưng vic tiếp cn ca người nông dân hin còn hn chế như h tng CNTT kém; thông tin không kp thi, đầy đủ, c thể, thiếu tính h thng, ngôn ng truyn đạt chưa rõ ràng, d hiu; thông tin mt chiu, chưa thc s xut phát t nhu cu ca nông dân.v.v.

Trung tâm thông tin kết ni mng cp xã s gii quyết được nhng khó khăn này, thưa ông ?

T tháng 1/ 2007, các trung tâm thông tin nông thôn cp xã bt đầu trin khai hot động. Người dân đến vi trung tâm có quyn yêu cầu khai thác thông tin trên mng internet qua máy tính nối mng ti trung tâm. Thông tin để tr li người dân s được tìm kiếm t các ngun khác nhau: Tài liu có sn, trên mng, các cơ quan thông qua mng lưới cng tác viên ti cp tnh, huyn, xã hoc chuyển lên nhóm tr giúp Trung ương ti B NN-PTNT. Tt c các yêu cầu thông tin ca từng khách hàng đến trung tâm đều được ghi chép t thi gian tiếp nhn, thi gian tr li, tên người yêu cầu, địa ch, hình thc cung cp thông tin, loi thông tin yêu cầu ni dung thông tin yêu cầu và ngun thông tin tr li. Sau gần 6 tháng các trung tâm đi vào vn hành, đã có hàng nghìn khách hàng đến trc tiếp trung tâm để tìm hiu, khai thác, yêu cầu thông tin. Các hot động phối hợp ph biến thông tin, kiến thc, khoa hc k thut các loi cũng được t chc cho khong 3.600 người

Vic phát trin các trung tâm này như thế nào sau khi đề án thí điểm kết thúc?

Chúng tôi mong mun các trung tâm này s tiếp tc tn ti và phát trin các hot động trên cơ s t ch ca trung tâm. Để làm được điu này, các trung tâm phi ch động t chc các hot động và phi hp cht ch vi các cơ quan, đoàn th, t chc chính trị xã hi, nm bt nhu cầu thông tin, khai thác và ph biến ti người dân kp thời, đáng tin cy và hu ích; cán b trung tâm có kiến thc, kỹ năng v CNTT, về t chc, qun lý các hot động ca trung tâm có hiu qu. Ngoài ra, tính cam kết, t ch ca các cơ quan qun lý địa phương; s phát trin kinh tế theo hướng sn xut hàng hoá ti địa phương; và s quan tâm h tr ca các DN, các nhà tài tr thuc mi thành phần kinh tế khác theo hướng "Đối tác công - tư” cũng s là cơ s để các trung tâm phát trin bn vng.

Xin cảm ơn ông!

(Nguồn: Nông nghiệp Việt Nam)


Tin khác