Doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

12/09/2007

Cuốn sách cung cấp cho bạn đọc, nhất là các nhà nghiên cứu kinh tế, nhà hoạch định chính sách, các nhà tổ chức điều hành trong thực tiễn có thêm tài liệu nghiên cứu văn kiện Đại hội X và tham khảo về vấn đề doanh nghiệp nhỏ và vừa Tác giả: TS. Lê Xuân Bá, TS. Trần Kim Hào, TS. Nguyễn Hữu Thắng

Năm xuất bản: tháng 4 năm 2006

Nhà xuất bản: Chính trị quốc gia

Sách dày 196 trang, gồm 3 chương. Chương I: Hội nhập kinh tế quốc tế và những tác động tới các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Chương này đề cập đến hội nhập kinh tế quốc tế là con đường tất yếu của phát triển kinh tế; Các yêu cầu đặt ra đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; Những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế và cơ hội, thách thức đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Chương II: Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và thực trạng môi trường kinh doanh đối với các doanh nghiệp. Ở đây trình bày khái niệm, đặc điểm, vai trò, thực trạng, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân trở ngại đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa; Thể chế, chính sách, thị trường dịch vụ phát triển kinh doanh và đánh giá môi trường kinh doanh tổng thể của Việt Nam có tác động đến doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam. Chương III: Tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Các tác giả đề cập đến việc đổi mới nhận thức, quan điểm, một số giải pháp và định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay.

Tin khác