Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam

21/09/2007

Cuốn sách đã trình bày có hệ thống các sử liệu về toàn bộ cách mạng ruộng đất ở nước ta (Bắc và Nam) trong 30 năm qua (1945-1975), một cuộc cách mạng ruộng đất triện để do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo mà cho đến nay chưa có cuốn sách nào tập hợp được, nhất là phần cách mạng ruộng đất ở Miền Nam

Cuốn "Vấn đề ruộng đất ở Việt Nam" được xuất bản năm 2002, đến nay đã được 5 năm.

Trong năm năm qua, trong chính sách quản lý sử dụng ruộng đất của Đảng và Nhà nước có những bổ sung quan trọng như Luật đất đai 2003, trong nông thôn, quần chúng nông dân có nhiều sáng kiến mới nhằm sử dụng ruộng đất đạt hiệu quả cao. Do đó, năm 2007, NXB Khoa học xã hội đã tái bản cuốn sách này với phần bổ sung chủ yếu ở phần thứ 3 và phần phụ lục.

Tác giả: PGS.TS. Lâm Quang Huyên

Năm xuất bản: 2007

Nhà xuất bản: Khoa học xã hội

Số trang: 448 trang

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính như sau:

- Phần mở đầu: Một số vấn đề chung

- Phần thứ hai: Cách mạng ruộng đất ở Việt Nam

- Phần thứ ba: Sử dụng thật tốt ruộng đất phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước


Tin khác