Tái cấu trúc nền kinh tế, vượt qua suy giảm kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh phát triển.

30/06/2009

Trong tình hình suy thoái kinh tế đang ảnh hưởng sâu rộng tới kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế Việt Nam, IPSARD đã đưa ra bản kiến nghị chính sách “ Tái cơ cấu nền kinh tế, vượt qua suy giảm kinh tế toàn cầu, đẩy mạnh phát triển”.

Tại Việt Nam đang đồng thời diễn ra nhiều quá trình biến đổi khác nhau: từ kinh tế kế hoạch sang kinh tế thị trường, từ nền kinh tế nông nghiệp lên công nghiệp hóa, từ xã hội nông thôn vào quá trình đô thị hóa, từ nền kinh tế tương đối khép kín vào tiến trình toàn cầu hóa. Tất cả các quá trình biến chuyển trên làm thay đổi sâu sắc kết cấu kinh tế xã hội đất nước. Việc chủ động tái kết cấu nền kinh tế là nhiệm vụ quan trọng lâu dài.

Tái cấu trúc lại nền kinh tế là một giải pháp quan trọng để thoát khỏi khủng hoảng

Trong hoàn cảnh Việt Nam chịu tác động sâu sắc của suy thoái kinh tế kinh tế thế giới hiện nay, tái cấu trúc kinh tế sẽ là giải pháp hiệu quả để khắc phục thiệt hại trước mắt chừng nào các giải pháp đặt ra thống nhất với các định hướng dài hạn đồng thời khả thi và thiết thực với những yêu cầu bức xúc tức thời. Đây là xuất phát điểm cho những kiến nghị chính sách của Viện Chính sách Chiến lược Nông nghiệp Phát triển Nông thôn dựa trên các kết quả nghiên cứu gần đây của Viện và phản ánh quan điểm độc lập của cơ quan nghiên cứu.

Lĩnh vực nông nghiệp có khả năng liên kết cao, nếu được tập trung đầu tư sẽ lan tỏa mạnh ra toàn nền kinh tế. Tuy vậy, trong những năm gần đây, khi kinh tế nước nhà tăng trưởng cao, cả xã hội chuyển sang tập trung đầu tư vào công nghiệp, dịch vụ, đô thị xuất hiện tình trạng “coi nhẹ” đầu tư cho nông nghiệp. Đầu tư xã hội năm 2007 cho lĩnh vực này chỉ chiếm 6,7% so với tổng đầu tư cho các ngành kinh tế, và con số này chỉ bằng 1/3 so với tỷ trọng GDP do ngành này tạo ra cho nền kinh tế… Muốn thay đổi tình hình, cần phải ban hành một hệ thống chính sách thu hút đầu tư thực sự kiên quyết tạo lợi thế rõ rệt cho địa bàn nông nghiệp nông thôn.

Dựa trên 3 kịch bản mô phỏng, kết quả cho thấy kích cầu nông nghiệp là giải pháp tốt khắc phục suy thoái kinh tế và các vấn đề xã hội… Kích cầu nông nghiệp làm lao động nông thôn tăng thu nhập nhanh và tăng thu nhập hộ nông thôn chiếm trên 70% tổng số hộ cả nước. Kích cầu sản phẩm nông nghiệp sẽ tạo thêm tới khoảng 1 triệu việc làm, vượt hẳn so với kích cầu vào các lĩnh vực khác (thêm 200 - 370 ngàn).

Trước tình hình đó, báo cáo Kiến nghị đã đưa ra một số gợi ý chính sách nhằm tái cấu trúc nền kinh tế trong bổi cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu:

- Tăng đầu tư công và điều chỉnh kết cấu đầu tư

- Kết hợp điều chỉnh đầu tư với cải cách thể chế

- Kích cầu để tăng tiêu dùng cho nhóm sản phẩm nông, lâm, thủy sản

Bản Kiến nghị chính sách số 1

Tác giả: Nguyễn Đỗ Anh Tuấn- Cơ sở phía Nam- IPSARD

Biên tập: TS. Đặng Kim Sơn


Tin khác