Ý kiến của quốc vụ viện TW ĐCS Trung Quốc về phát triển nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân trong năm 2009

30/06/2009

Trong hoàn cảnh Việt Nam chịu tác động sâu sắc của suy thoái kinh tế kinh tế thế giới hiện nay, ổn định phát triển nông nghiệp đóng vai trò quan trọng và là hướng đi chiến lược trong định hướng phát triển kinh tế đất nước. Để đưa ra những kiến nghị cho công tác hoạch định chính sách, IPSARD đã hoàn thiện tài liệu tham khảo chính sách dựa trên một số ý kiến của quốc vụ viện Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc về việc tiếp tục ổn định phát triển nông nghiệp và tăng thu nhập cho nông dân trong năm 2009.

Trước mắt, cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ thế giới tiếp tục lan rộng, tăng trưởng kinh tế thế giới đã giảm rõ rệt, ảnh hưởng ngày càng sâu đến kinh tế trong nước cũng như với phát triển nông nghiệp, nông thôn. Năm 2009 có thể sẽ là một năm khó khăn nhất đối với phát triển kinh tế nói chung cũng như với phát triển nông nghiệp, nông thôn của Trung Quốc từ đầu thế kỷ XXI tới nay.

Trong bối cảnh đó, càng phải tăng cường nâng cao nhận thức về tác động cuộc khủng hoảng kinh tế, tài chính thế giới tới tình hình kinh tế nói chung và phát triển nông nghiệp, nông thôn nói riêng, lường hết được những khó khăn, nắm chắc những cơ hội để quyết đoán lựa chọn giải pháp, kiên quyết không để sản xuất lương thực tụt dốc, nâng cao thu nhập cho nông dân, đảm bảo ngành nông nghiệp tiếp tục ổn định và phát triển làm cơ sở để xã hội nông thôn tiếp tục ổn định và phát triển.

Hội nghị Trung ương lần thứ ba Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc XVII đã bàn về định hướng xây dựng nông thôn mới Trung Quốc trong thời gian tới và đề ra mục tiêu xây dựng cương lĩnh thúc đẩy cải cách phát triển nông thôn trong giai đoạn tới. Hội nghị đã tổng kết các vấn đề cần triển khai cụ thể:

I. Tăng cường đầu tư cho nông nghiệp

II. Ổn định phát triển sản xuất nông nghiệp

III. Tăng cường hỗ trợ thông tin về hiện đại hóa nông nghiệp và hệ thống dịch vụ

IV. Duy trì chế độ nông thôn thương mại

V. Thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn tương xứng với thành thị

Báo cáo tham khảo chính sách: Văn Kiện ĐCS Trung Quốc

Biên tập
: T.S Đặng Kim Sơn


Tin khác