Phân tích thu nhập của hộ nông dân do thay đổi hệ thống canh tác ở Đồng bằng sông Hồng

20/12/2006

Tài liệu đánh giá hiện trạng các hệ thống sản xuất nông nghiệp và tình hình thu nhập của hộ nông dân trong các vùng khác nhau ở đồng bằng sông Hồng, đồng thời cũng chỉ ra được những yếu tố ảnh hưởng đến thu nhập của họ

Xác định các yếu tố gây ra sự biến động về thu nhập của hộ nông dân và xu thế của sự biến động đó cũng như các vấn đề hiện nay mà hộ nông dân ở đồng bằng sông Hồng gặp phải khi muốn tăng thu nhập

Đề xuất những giải pháp hỗ trợ nhằm nâng cao thu nhập của người nông dân ở đồng bằng sông Hồng, khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên đất đai khan hiếm

Mục đích cụ thể:

Hệ thống hoá được thông tin về các hệ thống sản xuất nông nghiệp và tình hình thu nhập của hộ nông dân trong các vùng khác nhau của đồng bằng sông Hồng

Xác định được các yếu tố và điều kiện nâng cao thu nhập và thúc đẩy sự phát triển bền vững và hiệu quả các hệ thống sản xuất nhằm nâng cao thu nhập của người dân trong vùng đồng bằng sông Hồng

Đề xuất được những kiến nghị chính sách nhằm hỗ trợ sự phát triển nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng nói chung và sự phát triển của các hệ thống sản xuất nông nghiệp nói riêng theo hướng sản xuất hàng hoá, tăng thu nhập và bảo vệ nguồn lợi tài nguyên khan hiếm (đất, nước), ngăn chặn những xu thế biến đổi tiêu cực


Tin khác