Các yếu tố tác động đến quá trình Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam

01/02/2007

Mục tiêu tổng quát của nghiên cứu là đánh giá thực trạng chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn từ giữa thập kỷ 1990 đến nay, chỉ ra các yếu tố ngăn cản và thúc đẩy quá trình chuyển dịch và đưa ra các đề xuất chính sách nhằm tác động tích cực tới quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn Việt Nam.

Công cuộc đổi mới kinh tế ở Việt Nam thực hiện trong hai thập kỷ vừa rồi được đặc trưng bởi những chính sách cải cách kinh tế, mở cửa nền kinh tế và vận hành theo hướng thị trường. Đi liền với sự thay đổi về cơ cấu kinh tế trong nông thôn là sự biến đổi về cơ cấu của lực lượng lao động. Tuy nhiên, thực tế cho thấy sự thay đổi đó rất chậm.

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu lao động cũng được sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách. Tổng kết những nghiên cứu về đề tài thị trường lao động và những vấn đề liên quan ở Việt Nam đều chưa chưa phân tích sâu vấn đề chuyển dịch lao động, đặe biệt là những yếu tố ảnh hưởng đến quá trình chuyển dịch lao động ở Việt Nam. Ngoài ra, cũng ít có nghiên cứu nào đánh giá chung cho cả quá trình chuyển dịch từ những năm 1993 trở lại đây.

Vì vậy, nghiên cứu này được đặt ra để phần nào trả lời những vấn đề đó.

Mục tiêu nghiên cứu tổng quát của nghiên cứu được chi tiết hoá bằng các mục tiêu cụ thể sau:

- Mô tả thực trạng và xu thế chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn trong 10 năm qua:

- Mô tả quá trình chuyển dịch lao động nông thôn ra thành thị trong 10 năm trở lại đây.

- Tổng kết và xem xét tác động của nhóm chính sách liên quan đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nói chung và cơ cấu lao động nông thôn nói riêng.

- Xác định các yếu tố chính ngăn cản và thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn

- Đề xuất các chính sách cụ thể nhằm tác động tích cực đến quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.


Tin khác