Lao động và thu nhập ở nông thôn thời khủng hoảng

03/08/2009

AGROINFO – Thị trường lao động khu vực nông thôn cũng chịu sự tác động không nhỏ của cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay. Nguồn lao động và thu nhập của người dân ở khu vực nông thôn đang mang một diện mạo như thế nào?

Điều tra hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2008
Phác họa bức tranh nông thôn Việt Nam năm 2009
Nghiên cứu của IPSARD trong khuôn khổ dự án “Hộ gia đình tiếp cận nguồn lực ở Việt Nam năm 2009” đã phác thảo nên một bức tranh toàn cảnh…

Các hoạt động tạo thu nhập

Các số liệu cho thấy có sự biến chuyển trong cơ cấu lực lực lao động tham gia làm việc ở nông thôn trong hai năm qua.

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động gia vào các hoạt động tạo thu nhập có - xu hướng giảm sau 2 năm (87% so với 89%)

- Tỷ lệ người tham gia vào nông nghiệp giảm 6%, tỷ lệ người tham gia vào các công việc phi nông nghiệp giảm 4% so với năm 2006

- Tỷ lệ người trong độ tuổi lao động tham gia các công việc khai thác tài nguyên công cộng tăng từ 8% năm 06 lên 20% năm 08

- Nhóm giàu hơn có tỷ lệ người tham gia vào các công việc làm công ăn lương cao hơn so với năm 2006

- Tỷ lệ người tham gia vào các hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp cá thể giảm mạnh ở các nhóm hộ có thể một phần do nguyên nhân sự suy giảm kinh tế chung.

Các hoạt động của nhóm trong độ tuổi lao động theo giới tính và nhóm chi tiêu (%)

Việc làm công ăn lương chủ yếu thấy ở các tỉnh đồng bằng như Khanh Hòa, Long An với hơn 30% các thành viên hộ trong độ tuổi lao động tham gia vào hoạt động làm công ăn lương.

Khai thác tài nguyên công cộng chủ yếu thấy ở các tỉnh miền núi phía bắc

Ha Tây có tỷ lệ người tham gia vào các hoạt động kinh doanh phi nông nghiệp cao nhất.

Số người tham gia vào bốn hoạt động chính (%)

Các họat động đa dạng hóa nguồn thu nhập

Nhiều thành viên hộ tham gia vào các hoạt động khác nhau, có ít các thành viên tham gia vào nhiều loại hoạt động. Các hộ gia đình đa dạng hóa các hoạt động nhiều hơn so với năm 2006

Đa dạng hóa thu nhập ở cấp hộ (%)

Nghiên cứu về tầm quan trọng của các họat động thông qua thời gian phân bổ lao động và thu nhập cho thấy:

- Thời gian cho hoạt động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất trong tổng thời gian làm việc, tiếp theo là hoạt động làm công ăn lương và kinh doanh phi nông nghiệp.

- Năm 2008, hộ phân bổ nhiều thời gian hơn cho công việc làm công ăn lương, và ít thời gian hơn cho kinh doanh phi nông nghiệp so với năm 2006

- Hộ giàu dành nhiều thời gian hơn cho việc làm công ăn lương và kinh doanh phi nông nghiệp nhưng lại ít thời gian hơn cho nông nghiệp so với hộ nghèo.

- Tỷ lệ thu nhập từ nông nghiệp tăng khá trong năm 2008 so với năm 2006.

Tỷ lệ thời gian phân bố cho các họat động theo tỉnh (%)

Tỷ lệ thu nhập của các loại họat động theo tỉnh (%)

AGROINFO (giới thiệu)

Tin khác