Nhìn lại quá khứ - Đối mặt với thách thức mới

02/10/2009

AGROINFO - Đó là chủ đề chính của báo cáo giữa kỳ của Chương trình Mục tiêu quốc Quốc giam Giảm Nghèo vừa được công bố sáng nay tại Hà Nội...

Thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo là một chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Chính phủ cùng, nhiều Bộ- Ngành cùng phối hợp thực hiện. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Giảm nghèo giai đoạn 2007- 2010 đã đi được một phần lớn thời gian, và đạt được nhiều thành tựu lớn.

Báo cáo sơ kết giữa kỳ đã được một nhóm nghiên cứu độc lập thực hiện để đánh giá hiệu quả thực hiện của chương trình này. Báo cáo đã phác thảo một cách toàn diện về quá trình thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo trong cả nước. Các đánh giá chính của báo cáo được thực hiện dựa trên các tiêu chí đó là: mức độ phù hợp của các chương trình, chính sách xóa đói giảm nghèo; mức độ hoàn thành các mục tiêu đề ra; hiệu quả và tính kinh tế; hiệu quả xác định đối tượng để thực hiện chương trình giảm nghèo; chất lượng cung cấp dịch vụ.

Tại hội thảo công bố báo cáo, nhiều đại biểu của các Bộ - Ngành đã cùng thảo luận, phản biện chính sách và hướng đến xây dựng các định hướng chính sách cho giai đoạn tiếp theo.

Bản báo cáo giữa kỳ đã được một nhóm nghiên cứu độc lập thực hiện để đánh giá kết quả của chương trình

Các chuyên gia, các nhà nghiên cứu chính sách đã cùng thảo luận, góp ý cho báo cáo
Nhiều nhận định, đánh giá đã làm sáng tỏ các vấn đề còn vướng mắc để điều chỉnh hoạt động trong giai đoạn tiếp theo
AGROINFO

Tin khác