Lập ngân sách tại cấp tỉnh

17/12/2008

Việc lập ngân sách cho các hoạt động tại cấp tỉnh phải tuân theo quy trình được nêu trong Luật Ngân sách Nhà nước, Nghị định 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003, và Thông tư 59/2003/TT-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Bộ Tài chính. Ngoài ra, ngân sách phải được Ban chỉ đạo cấp tỉnh liên quan phê duyệt, như sơ đồ sau:

Quy trình lập ngân sách tại cấp Tỉnh

Chính phủ ban hành chỉ đạo về lập ngân sách chậm nhất vào ngày 31 tháng 5

Các phòng, ban thuộc Ủy ban nhân dân xã bắt đầu lập ngân sách vào tháng 6

Ban tài chính xã chịu trách nhiệm tổng hợp ngân sách và lập tài liệu ngân sách để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt

Ban tài chính xã trình ngân sách cấp xã lên Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt

Sau khi được Ủy ban Nhân dân xã phê duyệt, ngân sách được trình lên Ban tài chính huyện. Thời gian trình báo cáo do Ủy ban Nhân dân Huyện quy định

Ban tài chính huyện thảo luận về ngân sách với Ủy ban Nhân dân xã

Ban tài chính huyện tổng hợp toàn bộ ngân sách từ các xã và lập báo cáo ngân sách tổng hợp vào tháng 7

Ban tài chính huyện trình ngân sách tổng hợp lên Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt

Sau khi được Ủy ban Nhân dân huyện phê duyệt, báo cáo ngân sách tổng hợp sẽ được gửi cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh (“DARD”)

DARD sẽ xem xét và tổng hợp toàn bộ ngân sách cấp huyện và trình lên cấp trên

DARD sẽ trình ngân sách tổng hợp cho Sở Tài chính thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh

Sở Tài chính tỉnh sẽ xem xét và thực hiện những điều chỉnh cần thiết nhằm cân đối ngân sách

Sở tài chính tỉnh tổng hợp toàn bộ ngân sách cấp tỉnh và trình cho Ban Chỉ đạo. Sau đó ngân sách này được gửi tới Bộ NN&PTNT

Quy trình phê duyệt ngân sách sẽ giống như quy trình phê duyệt ngân sách Quốc gia (xem Mục 3.2.2 ở trên)

Bộ NN&PTNN trình ngân sách đã được Quốc hội phê duyệt cho Hội đồng Nhân dân để phê duyệt chậm nhất là vào ngày 10 tháng 12 của năm trước

Bộ NN&PTNT gửi bản  phân bổ ngân sách được duyệt cho DARD

DARD lập phân bổ ngân sách chi tiết của Chương trình cho toàn tỉnh dựa trên

ngân sách được duyệt

DARD trình ngân sách sửa đổi dựa trên việc phân bổ ngân sách đã được phê duyệt cho Sở tài chính tỉnh

Sở tài chính tỉnh thông báo cho Kho bạc Nhà nước Tỉnh về việc phân bổ ngân sách chi tiết

Kho bạc Nhà nước tỉnh ghi nhận thông tin về ngân sách chi tiết

DARD phân bổ ngân sách được duyệt cho các đơn vị cấp huyện (các đơn vị tài chính hoặc các đơn vị khác, dựa trên cơ cấu cụ thể của tỉnh)

Ban tài chính huyện thông báo cho Kho bạc Nhà nước huyện về phân bổ ngân sách

Các đơn vị tài chính hoặc các đơn vị khác tại cấp huyện phân bổ ngân sách được duyệt cho các đơn vị cấp xã. Toàn bộ ngân sách được quyết toán chậm nhất là vào

ngày 31 tháng 12

Các đơn vị cấp Tỉnh/Huyện/Xã bắt đầu các hoạt động

Trong quy trình trên, đối với các bước không nêu rõ mốc thời gian thì cần hiểu rằng thời gian cụ thể chưa được xác định.


(Trích: Dự thảo sổ tay tài chính)

Tin khác