Cần hướng dẫn cụ thể về quy trình triển khai dự án

05/12/2008

Trong quá trình triển khai dự án, có rất nhiều việc phát sinh và trong cuộc họp Hợp phần địa phương có những thắc mắc sau cần được giải thích: Đại biểu Dak Nông:

1-Chúng tôi cần những hướng dẫn cụ thể về Quy trình triển khai Dự án, từ việc lập kế hoạch ra sao, ai phê duyệt, rồi mẫu biểu thế nào? Mẫu biểu lập kế hoạch? Mẫu biểu báo cáo? Rất cần có Quy định cụ thể/Quy chế quản lý Dự án

2-Hiện nay vẫn chưa có căn cứ pháp lý để triển khai các hoạt động của hợp phần Tỉnh, ngay cả cơ chế giải ngân cho các hoạt động của hợp phần tỉnh chưa được ban hành. Nếu theo quy định thì phải tuân thủ Thông tư 61, Thông tư 23. Nhưng nếu có áp dụng đúng hai thông tư này thì vẫn chưa giải ngân được. Chính vì vậy chúng tôi rất nhất trí rằng cần có hướng dẫn cụ thể về cơ chế giải ngân, tốt nhất là soạn thảo 1 Sổ tay quản lý tài chính

3. Kế hoạch triển khai Dự án của DakNong đã được UBND Tỉnh phê duyệt, kinh phí đã nằm ở Sở Tài Chính tỉnh, nhưng lại chưa có hướng dẫn cho BQL Dự án là làm thế nào để chuyển kinh phí từ Sở Tài chính Tỉnh xuống kho bạc huyện? Ai có thông tin chia sẻ giùm nhé?

Ý kiến này cũng đã được đề cập đến trong cuộc họp Ban chỉ đạo  - Hợp phần Trung ương lần 02/2008 dự án Danida giai đoạn 2007 - 2012 chiều ngày 12/09/2008, tại phòng họp A2 - Bộ Nông nghiệp và PTNT.


Tin khác