Cần ban hành Sổ tay tài chính, và Cẩm nang thực hiện Dự án.

05/12/2008

Trong khuôn khổ dự án Chuơng trình hỗ trợ Nông nghiệp Nông thôn (2007-2012), cuộc họp Hợp phần địa phương tại Tây Nguyên, Đại biểu tỉnh Lai Châu có thắc mắc như sau: Kế toán dự án Đại biểu Lai Châu

Trong dự án ARD SPS, để thúc đẩy triển khai được các hoạt động và giải ngân hợp phần tỉnh, rất cần có những hướng dẫn cụ thể cho các ban quản lý dự án hợp phần tỉnh. Cần nhất là Sổ tay tài chính Danida, và Cẩm nang thực hiện Dự án.

Ý kiến này cũng được đề cập đến trong cuộc họp Ban chỉ đạo - Hợp phần Trung ương lần 02/2008 dự án Danida giai đoạn 2007 - 2012, ngày 12/09/2008 do Viện Chính sách & Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn tổ chức.


Tin khác