IPSARD chuyển về trụ sở mới

14/04/2010

Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT đã chuyển về trụ sở mới ở số 16 Thuỵ Khê - Tây Hồ - Hà Nội...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN

 


Số:                  /TB-CSCL

V/v: Chuyển trụ sở làm việc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        

    

  Hà Nội, ngày          tháng 04 năm 2010

 

 

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn xin trân trọng thông báo, kể từ ngày 12 tháng 4 năm 2010, Viện chuyển trụ sở làm việc từ địa chỉ cũ ở số 6 Nguyễn Công Trứ, Hà Nội về địa chỉ mới, cụ thể như sau:

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn

Địa chỉ: số 16 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04-39722067                     Fax: 04-39711062

Email: tchc.ipsard@gmail.com

Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn xin trân trọng thông báo và đề nghị Quý cơ quan liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ mới nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Lưu VT

KT.VIỆN TRƯỞNG

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Dương Ngọc Thí


Tin khác