Hoàn thiện dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

16/07/2016

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Trên cơ sở đánh giá tổng kết việc thực hiện các chính sách hiện hành về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, rà soát các quy định pháp luật liên quan và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với các nguyên tắc của kinh tế thị trường, phù hợp với các cam kết quốc tế.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư làm rõ các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa phù hợp với thực tiễn; quy định cụ thể các điều kiện, phương thức hỗ trợ phù hợp với kinh tế thị trường, phù hợp với định hướng quy hoạch, hạn chế các thủ tục hành chính, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, cải thiện điều kiện gia nhập thị trường của doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Đồng thời bổ sung vào dự thảo Luật các chính sách kế thừa từ các quy định hiện hành, nhưng có đổi mới về phương thức thực hiện đối với quỹ bảo lãnh tín dụng, quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức tài chính vi mô, hỗ trợ tín dụng ưu đãi, hỗ trợ pháp lý, tư vấn cho doanh nghiệp,…

Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định về triển khai các Chương trình, biện pháp hỗ trợ cần hiệu quả, linh hoạt phù hợp với nhu cầu thực tiễn và chủ trương chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong từng thời kỳ, phù hợp với các nguyên tắc của thị trường và cam kết quốc tế; làm rõ vai trò của các hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức xã hội trong việc tham gia các hoạt động hỗ trợ, phù hợp với quy định pháp luật về hội; xác định các nguồn lực hỗ trợ bảo đảm tính khả thi, phù hợp với Luật ngân sách nhà nước. Phó Thủ tướng giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hồ sơ dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trình Chính phủ trước ngày 18/7/2016.

Theo Nông nghiệp Việt Nam


Tin khác