THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

12/06/2020

 

VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PTNNNT

 TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN 

NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THƯ MỜI CHUYÊN GIA TƯ VẤN CÁ NHÂN

 

Thực hiện nhiệm vụ “Đánh giá biến động và xu hướng FDI trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn giai đoạn 2015-2018 và đề xuất chính sách thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025”, Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn mời chuyên gia tư vấn cá nhân thực hiện các công việc dưới đây:

Gói thầu số 1: Thu thập số liệu, tổng quan chính sách và viết báo cáo về tình hình đầu tư và hoạt động của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực nông nghiệp trong giai đoạn 2015-2018 (Phụ lục 1 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 2: Tổng hợp kết quả điều tra doanh nghiệp (Phụ lục 2 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Gói thầu số 3: Đề xuất chính sách nhằm tháo gỡ các vướng mắc và thúc đẩy thu hút doanh nghiệp FDI đầu tư vào nông nghiệp Việt Nam giai đoạn 2020-2025 (Phụ lục 3 - Điều khoản tham chiếu kèm theo)

Chuyên gia tư vấn cá nhân quan tâm, vui lòng gửi Sơ yếu lý lịch đến Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn,Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn. Địa chỉ: Phòng 403, số 16 Thụy Khuê, Hà Nội hoặc email: thuy.tran@ipsard.gov.vn trước 16h ngày 18/6/2020

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2020

 

          GIÁM ĐỐC


        Nguyễn Anh Phong

 


Tin khác