Chuyên gia tư vấn viết báo cáo tổng hợp và tóm lược chính sách đánh giá tác động của các FTAs mới tới chuỗi giá trị và các tác nhân của ngành hàng cà phê

19/06/2020

Chương trình Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam”

 

ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU

Chuyên gia tư vấn viết báo cáo tổng hợp và tóm lược chính sách đánh giá tác động của các FTAs mới tới chuỗi giá trị và các tác nhân của ngành hàng cà phê

 

1. Giới thiệu vChương trình

            Chương trình “Australia hỗ trợ cải cách kinh tế Việt Nam” (Chương trình Aus4Reform) nhằm hỗ trợ các cơ quan Việt Nam thúc đẩy năng suất lao động và năng lực cạnh tranh tại Việt Nam. Chương trình hỗ trợ việc xây dựng các chính sách, pháp luật, thể chế có chất lượng thông qua tham vấn, truyền thông và củng cố các cơ sở bằng chứng cho các chính sách kinh tế trên cơ sở học tập kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt là kinh nghiệm của Ốt-xtrây-lia.

Các kết quả dự kiến của Chương trình (vào cuối năm 2020) bao gồm:

- Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi và công bằng hơn, hướng tới mục tiêu có ít nhất một triệu doanh nghiệp tư nhân vào năm 2020;

- Hình thành và phát triển các thị trường sản phẩm và thị trường các nhấn tố sản xuất mang tính cạnh tranh và minh bạch hơn;

- Xây dựng hệ thống thể chế, luật pháp về cạnh tranh công bằng và mạnh hơn, kiểm soát có hiệu quả độc quyền, thống lĩnh trong kinh doanh;

- Đẩy nhanh tái cơ cấu nông thôn, hướng tới mục tiêu nâng cao năng suất lao động ở khu vực nông thôn

- Thúc đẩy trao quyền kinh tế cho phụ nữ, giảm khoảng cách về giới trong năng suất lao động và đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng năng suất.

Chương trình gồm 5 cấu phần, bao gồm:

Cấu phần 1: Hoàn thiện khung khổ pháp luật về môi trường kinh doanh, hình thành và phát triển đồng bộ thị trường các nhân tố sản xuất

Cấu phần 2: Tăng cường các thể chế cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng

Cấu phần 3: Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường

Cấu phần 4: Tăng cường tiếng nói của doanh nghiệp trong giám sát thực hiện quá trình tái cơ cấu kinh tế

Cấu phần 5: Quỹ linh hoạt nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan tới năng lực cạnh tranh.

        Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương) là cơ quan chủ quản, điều phối Chương trình. Các cơ quan phối hợp thực hiện Chương trình gồm: Bộ Công thương (Cục Quản lý cạnh tranh); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế Quốc hội và một số địa phương.

2. Mục tiêu của nhiệm vụ tư vấn và phương pháp thực hiện

2.1 Bối cảnh

Là một trong năm cấu phần của Chương trình, Cấu phần 3 “Tạo điều kiện thuận lợi cho tái cơ cấu nông thôn và tăng khả năng cạnh tranh của các yếu tố thị trường” do Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn thực hiện nhằm mục tiêu góp phần đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn và tăng năng suất lao động của người dân nông thôn. Trọng tâm của cấu phần hướng tới nâng cao khả năng tiếp cận những cơ hội kinh tế giá trị gia tăng cao hơn ở nông thôn thông qua thúc đẩy kinh tế nông nghiệp và cải thiện năng suất lao động.

Trong năm thứ ba, Cấu phần dự kiến sẽ hoàn thành Đầu ra 1 về nghiên cứu đánh giá tác động của hội nhập kinh tế tới kinh tế nông thôn, trong đó tập trung đánh giá tác động hội nhập kinh tế tới ngành hàng cà phê – một trong ba ngành hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Từ đó, Cấu phần sẽ đưa ra những đề xuất nhằm giảm thiểu các tác động bất lợi của hội nhập tới ngành hàng cà phê.

Vì vậy, Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn cần một chuyên gia thực hiện viết báo cáo tổng hợp và tóm lược chính sách về đánh giá tác động của các cam kết thương mại tự do mới tới chuỗi giá trị và các tác nhân ngành hàng cà phê.

2.2 Mục tiêu

Mục tiêu là giúp Cấu phần tổng hợp cơ sở dữ liệu, cơ sở khoa học để xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do mới đến chuỗi giá trị và các tác nhân ngành hàng cà phê; từ đó chắt lọc đưa ra bản tóm lược chính sách về vấn đề này.

2.3. Phạm vi nghiên cứu/báo cáo

- Tổng hợp cơ sở dữ liệu, cơ sở khoa học mà Cấu phần hiện có về tác động của các hiệp định thương mại tự do mới tới chuỗi giá trị và các tác nhân của ngành hàng cà phê.

- Xây dựng báo cáo tổng hợp đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do mới đến chuỗi giá trị và các tác nhân ngành hàng cà phê. Phạm vi của báo cáo cần bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

+Tổng quan về các nghiên cứu trước đây đánh giá tác động của hội nhập kinh tế đến ngành cà phê và các cam kết trong các FTAs mới liên quan đến ngành cà phê

+ Thực trạng quan hệ thương mại (xuất khẩu-nhập khẩu) cà phê giữa Việt Nam và các đối tác trong các hiệp định tự do thương mại mới

+ Tác động của các hiệp định tự do thương mại mới tới chuỗi giá trị và các tác nhân của ngành cà phê: tác động đến thương mại (sản phẩm, thị trường, khối lượng, giá trị xuất khẩu), tác động tới doanh nghiệp (sản phẩm, thị trường, khối lượng, doanh thu xuất khẩu, lao động, chuỗi cung ứng), tác động đến nông dân trồng cà phê (năng suất, sản lượng)....

+Kết luận và khuyến nghị chính sách

- Soạn thảo tóm lược chính sách về tác động của các hiệp định thương mại tự do mới đến chuỗi giá trị và các tác nhân ngành hàng cà phê.

- Tham gia các cuộc họp nhóm chuyên gia và hội thảo góp ý theo yêu cầu;

2.4 Các sản phẩm bàn giao

- Báo cáo tổng hợp về đánh giá tác động của các hiệp định thương mại tự do mới tới chuỗi giá trị và các tác nhân của ngành hàng cà phê.

- Bản tóm lược chính sách về tác động của các hiệp định thương mại tự do mới tới chuỗi giá trị và các tác nhân của ngành hàng cà phê.

2.5 Yêu cầu đối với chuyên gia

Chuyên gia tư vấn cần:

- Có bằng thạc sĩ về kinh tế, nông nghiệp, phát triển nông thôn hoặc lĩnh vực khác tương đương;

- Có ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn;

- Có hiểu biết sâu rộng về ngành nông nghiệp, đặc biệt vấn đề ngành hàng và đánh giá tác động;

- Có kinh nghiệm thực hiện các dự án ODA và làm việc với nhà tài trợ;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm ứng dụng Windows;

3. Thời gian

Nhiệm vụ này dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 6/2020 và kết thúc vào tháng 12/2020.

4. Chỉ dẫn

Chuyên gia tư vấn sẽ chịu trách nhiệm với Giám đốc Cấu phần. Ban Quản lý cấu phần sẽ hỗ trợ chuyên gia tư vấn.

Phí chuyên gia được xác định theo kinh nghiệm và năng lực của chuyên gia theo Hướng dẫn của LHQ-EU về Chi phí địa phương trong Hợp tác phát triển với Việt Nam – bản cập nhật năm 2017.

5. Yêu cầu về nguồn lực

Nhiệm vụ này cần thực hiện với 30 ngày công chuyên gia, trong đó 25 ngày công chuyên gia thực hiện viết báo cáo tổng hợp và 05 ngày công chuyên gia soạn thảo tóm lược chính sách.

 

 

 


Tin khác