Nghiên cứu đánh giá mức độ đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp và đề xuất chính sách, giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp

30/06/2022

Ths. Nguyễn Lệ Hoa

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp và đề xuất chính sách, giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp

Chủ trì: Ths. Nguyễn Lệ Hoa

Danh sách các thành viên chính tham gia đề tài: Nguyễn Thúy An; Ths. Phan Thị Thu Hà; Phạm Minh Trí; Ths. Nguyễn Thị Thủy; Ths. Nguyễn Thị Hải Linh; Nguyễn Thị Thảo; Ths. Lê Trung Hiếu.

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh phí: 500 triệu đồng

Thời gian thực hiện: từ 01/2021 - 6/2022

Mục tiêu của đề tài: Đánh giá mức độ đóng góp của KHCN trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp và Đề xuất chính sách, giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng KHCn trong sản xuất nông nghiệp
Nội dung nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sử lý luận và thực tiễn về đóng góp của các yếu tố đầu vào và KHCN đối với tăng trưởng GDP nông nghiệp; Phân tích thực trạng và mức độ đóng góp của KHCN trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp; Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu quả ứng dụng KHCN trong nghiên cứu và sản xuất của ngành

Quyết định phê duyệt kết quả số: 73/QĐ-CSCL-KH ngày 15/6/2022.

Ngày phê duyệt: Họp ngày 24/6/2022; tại Viện Chính sách và Chiến lược PTNNNT, 16 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội; Kết quả: ĐẠT

Kết quả đề tài: Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu của đề tài; Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu của đề tài; Báo cáo đánh giá thực trạng mức độ đóng góp của KHCN trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp; BC đề xuất chính sách, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả và mức độ đóng góp của KHCN trong sản xuất nông nghiệp; 01 Bài báo được đăng trên tạp chí khoa học chuyên ngành và 11 BC chuyên đề


Tin khác