Nghiên cứu đánh giá mức độ đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp và đề xuất chính sách, giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp

30/06/2022

Ths. Nguyễn Lệ Hoa

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá mức độ đóng góp của khoa học công nghệ trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp và đề xuất chính sách, giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp

Chủ trì: Ths. Nguyễn Lệ Hoa

Danh sách các thành viên chính tham gia đề tài: Nguyễn Thúy An; Ths. Phan Thị Thu Hà; Phạm Minh Trí; Ths. Nguyễn Thị Thủy; Ths. Nguyễn Thị Hải Linh; Nguyễn Thị Thảo; Ths. Lê Trung Hiếu.

Tổ chức chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Kinh phí: 500 triệu đồng

Thời gian thực hiện: từ 01/2021 - 6/2022

Mục tiêu của đề tài: Đánh giá mức độ đóng góp của KHCN trong tăng trưởng GDP của ngành nông nghiệp và Đề xuất chính sách, giải pháp tăng cường hiệu quả áp dụng KHCn trong sản xuất nông nghiệp

Kết quả đề tài: Đề tài đã thực hiện tổng quan cơ sở lý luận về đóng góp của KHCN, chính sách và hệ thống KHCN trong sản xuất nông nghiệp; phân tích các thực trạng về nghiên cứu, chuyển giao KHCN, ứng dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp, tăng trưởng của ngành, phát triển đất sản xuất nông nghiệp, đầu tư vào nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp. Từ đó đánh giá hiệu quả và mức độ đóng góp của các yếu tố đầu vào và KHCN, đưa ra đề xuất các chính sách tăng cường áp dụng KHCN trong sản xuất nông nghiệp. 


Tin khác