Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng một số sản phẩm trồng trọt chính

31/12/2022

Ths. Đặng Đức Chiến

Tên đề tài: Nghiên cứu đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng một số sản phẩm trồng trọt chính

Cấp quản lý: Bộ

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Đặng Đức Chiến

Danh sách các thành viên chính: CN Hà Thị Ngọc Bích, TS Nguyễn Mai Hương, Ths Đặng Phúc Giang, Ths Phạm Thế Bảo, Ths Nguyễn Ngọc Yến, Ths Nguyễn Văn Ba, CN Nguyễn Như Khải, CN Nguyễn Vũ Hoàng Lâm, CN Đào Tiến Dũng, Ths Tạ Văn Tưởng, Ths Hoàng Minh Huy, Ths Bùi Thị Minh Dung, Ths Nguyễn Việt Hưng

Cơ quan chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu chung: Nghiên cứu nhằm đánh giá được thực trạng xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn quốc gia (TCVN), quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN) trong công tác đánh giá sự phù hợp (ĐGSPH) và quản lý chất lượng (QLCL) một số sản phẩm trồng trọt chính và đề xuất phương hướng hoàn thiện hệ thống TCVN, QCVN lĩnh vực trồng trọt trong thời gian tới. 

Kinh phí thực hiện: 1.200 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 2022

Kết quả nghiên cứu: Nhiệm vụ đã tiến hành tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về TCQC, ĐGSPH, QLCL, thu thập thông tin thông qua phỏng vấn, làm việc với các cơ quan quản lý liên quan đến TCQC như Vụ KHCN&MT, Cục Trồng trọt, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; gửi phiếu thu thập thông tin đến Chi cục Trồng trọt, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 63 tỉnh, thành phố và các tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm do Bộ Nông nghiệp và PTNT quản lý; làm việc với 20 cơ quan quản lý nhà nước, 30 doanh nghiệp/HTX, 12 tổ chức chứng nhận/tổ chức thử nghiệm, 2 Trung tâm nông lâm thủy sản vùng, 7 Hiệp hội, 4 viện nghiên cứu tại 10 tỉnh/thành phố gồm Sơn La, Bắc Giang, Hà Nội, Bình Thuận, Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ. Trên cơ sở rà soát 77 TCVN và 24 QCVN lĩnh vực trồng trọt (về giống, sản phẩm trồng trọt, phương pháp thử, quy phạm thực hành, khảo nghiệm DUS, VCU) nhiệm vụ đề xuất các danh mục gồm i) Danh mục TCVN, QCVN hiện có cần thiết và đáp ứng yêu cầu trong công tác ĐGSPH và QLCL sản phẩm trồng trọt; ii) Danh mục TCVN, QCVN cần xây dựng mới phục vụ công tác ĐGSPH và QLCL sản phẩm trồng trọt trong thời gian tới; iii) Danh mục TCVN, QCVN hiệu quả áp dụng thấp, cần sửa đổi, bổ sung; iv) Danh mục TCVN, QCVN cần hủy bỏ


Tin khác