Nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng lĩnh vực thuỷ sản

31/12/2022

TS. Phạm Duy Khánh

Tên nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia phục vụ công tác đánh giá sự phù hợp và quản lý chất lượng lĩnh vực thuỷ sản

Cấp quản lý: Bộ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Phạm Duy Khánh

Danh sách các thành viên chính: Ths Phạm Thế Bảo, Ths Nguyễn Mạnh Cường, TS Hoàng Vũ Quang, Ths Đào Tiến Dũng, CN Nguyễn Văn Ba, CN Trần Thị Phương Ngân, TS Tô Liên Thu, Ths Lê Lan Hương, Ths Bùi Thị Minh Dung, Ths, Tạ Văn Tưởng, CN Nguyễn Như Khải, CN Nguyễn Vũ Hoàng Lâm

Cơ quan chủ trì: Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn

Mục tiêu: Đánh giá được thực trạng xây dựng, áp dụng TCVN, QCVN trong công tác ĐGSPH và QLCL trong lĩnh vực thuỷ sản, đề xuất phương hướng hoàn  thiện hệ thống TCVN, QCVN lĩnh vực thuỷ sản trong thời gian tới

Kinh phí thực hiện: 800 triệu đồng

Thời gian thực hiện: 2022

Kết quả nghiên cứu: Nhiệm vụ đã tiến hành tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về tiêu chuẩn, quy chuẩn, ĐGSPH, QLCL, thu thập thông tin thông qua phỏng vấn, làm việc với các cơ quan quản lý liên quan đến tiêu chuẩn, quy chuẩn như Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường (KHCNMT), Tổng Cục Thủy sản, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản; gửi phiếu thu thập thông tin đến Chi cục Thủy sản, Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 63 tỉnh, thành phố và các tổ chức chứng nhận, tổ chức thử nghiệm do Bộ NN&PTNT quản lý; làm việc với 16 cơ quan quản lý nhà nước, 32 doanh nghiệp/hợp tác xã (DN/HTX), 15 tổ chức chứng nhận/tổ chức thử nghiệm (TCCN/TCTN), 4 Trung tâm nông lâm thủy sản vùng, 01 Hiệp hội, 2 viện nghiên cứu tại 10 tỉnh/thành phố gồm Hải Phòng, Hà Nội, Nghệ An, Đà Nẵng, Khánh Hòa, TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang, Cà Mau. Rà soát các TCVN, QCVN lĩnh vực thủy sản gồm: nuôi trồng, khai thác, dịch vụ hậu cần, vật tư đầu vào, sản phẩm thủy sản, phương pháp thử,…) đã được xây dựng, công bố, ban hành thuộc chức năng, thẩm quyền của Bộ NN&PTNT, từ đó đề xuất các danh mục TCVN, QCVN hiện có cần thiết, đảm bảo phục vụ cho công tác quản lý nhà nước và đánh giá sự phù hợp; danh mục TCVN, QCVN cần sửa đổi, bổ sung; danh mục TCVN, QCVN xây dựng mới.


Tin khác