Thông tư số: 38 /2007/TT-BNN về việc hướng dẫn thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng

02/05/2007

Do Thứ trưởng Hứa Đức Nhị ký ban hành ngày 25 tháng 4 năm 2007.

Căn cứ Luật Bảo vệ và phát triển rừng ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 23/2006/NĐ - CP, ngày 03 tháng 03 năm 2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;

Căn cứ Nghị định số 86/2003/NĐ - CP, ngày 18 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn như sau

Xem nội dung chi tiết của Thông tư tại đây


Tin khác